<< >>

Církev adventistů sedmého dne má novou, aktualizovanou verzi svého 6. věroučného článku o Božím stvoření. Delegáti celosvětové Generální konference církve v americkém San Antoniu přijali většinou více než 90 procent hlasů následující znění: „Bůh zjevil v Písmu spolehlivou a historickou zprávu o své stvořitelské činnosti. Stvořil vesmír a v nedávném šestidenním stvoření učinil Hospodin nebe, zemi, moře i všechno, co je v nich, a odpočinul sedmého dne. Tak ustanovil sobotu jako trvalý památník svého díla vykonaného a dokončeného v průběhu šesti doslovných dnů, které společně se sobotou představovaly stejnou jednotku času, jaká je dnes nazývána týdnem. První muž a žena byli učiněni k Božímu obrazu jako vrcholné dílo stvoření. Obdrželi vládu nad světem a zodpovědnost pečovat o něj. Svět byl po dokončeném stvoření „velmi dobrý.“ (Bible – 1. Mojžíšova 1-2; 2. Mojžíšova 20:8-11; Žalm 19:1-6; 33:6.9, 104, Izajáš 45:12.18; Skutky 17:24, Koloským 1:16; Židům 1:2; 11:3; Zjevení 14:7.)

Angel Rodrigues, ředitel Biblického badatelského institutu církve, poznamenal, že záměrem změn od počátku bylo, aby se zabránilo dvojznačnému vyjádření. „Šlo nám o záměrné odmítnutí teorií o vzniku přírody a člověka evolucí, teistickou evolucí nebo jakékoli interpretace založené na evolučních liniích“, řekl. Společně s předsedou celosvětové Generální konference církve Tedem Wilsonem (na snímku vpravo) vysvětlili vložení slova „nedávné“ v souvislosti s Božím stvořením světa. „Nejde o datování zázračného Božího stvoření, to církev nikdy nedělala, jde o vyjádření naší víry, že stvoření se neuskutečnilo v příliš vzdálené minulosti.“ Podle předsedy Wilsona, který navrhl změnit tento věroučný bod brzy po svém prvním zvolení v roce 2010, k tomu uvedl: „Tuto konkrétní verzi osobně velmi podporuji, protože je velmi v souladu s Písmem a s tím, čemu věřím z prorockých spisů.“

 

gk clanky

 

Jinými drobnějšími úpravami v textu základních věroučných bodů církve jsou například změna spojení „zkázu celé země“ na spojení „globální zkázu“ pokud jde o potopu dle 1. knihy Mojžíšovy ve věroučném článku 8 Velký spor nebo doplnění na „jediným zjevením učení“ pokud jde o Bibli ve věroučném článku 1 Písmo svaté. V diskusi vzniklo mnoho dalších návrhů a je proto možné předpokládat, že změny formulace věrouky církve budou pokračovat i na příštím zasedání Generální konference v roce 2020.

 


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 8. července 2015 Církev ve světě, Prohlášení církve