<< >>

Ve středu 13. června uplyne 50 let od první veřejné bohoslužby adventistů v Sokolově. Minulí, současní i budoucí členové a přátelé sboru si toto jubileum připomenou při slavnostní bohoslužbě v sobotu 9. června.

Na programu jsou děkovné modlitby, písně, vyprávění, prezentace ze života sboru a další. Kázat na téma „léto milostivé“ bude Jozef Bajusz, který působil v Sokolově jako kazatel od roku 1973 do roku 1983. Velkou měrou se podílel na stavbě modlitebny na Šenvertu, která byla otevřena 22. 12. 1979. Do té doby se od roku 1968 sokolovští adventisté scházeli v modlitebně Československé církve husitské v místech, kde dnes stojí „pečovatelák“ u kláštera. Dopolední program povede Bohuslav Zámečník, kazatel, který patřil se svými rodiči a sourozenci k zakládajícím členům sokolovského sboru, odpolední program pak současný kazatel sboru Martin Lindtner.

K této příležitosti se sbor rozhodl pozvat všechny lidi z regionu, kteří tento sbor dříve navštěvovali nebo se nějak podíleli na jeho duchovních a sociálních aktivitách. V současné době má sbor pět desítek členů církve. Při sboru působí občanské sdružení Pohlazení věnující se citově strádajícím dětem z ústavů, dětem z nefunkčních a chudých rodin, dětský oddíl Agara skautského Klubu Pathfinder, adopce chudých bangladéšských školáků na dálku pod patronací adventistické humanitární organizace ADRA, dobročinná iniciativa Tabita na pomoc potřebným seniorům a postiženým ve městě a okolí, romská misie s vlastními bohoslužbami v sobotu odpoledne, Kristem inspirovaní lidé učící se milovat druhé.

V Sokolově se adventisté scházejí od roku 1968. V tomto roce došlo k uvolnění komunistického režimu a tím i dohledu nad církvemi. Do sboru adventistů v Karlových Varech přišel nový kazatel Leopold Kvintus, který s příslušníky sboru ze Sokolovska a Chebska zorganizoval v Sokolově veřejné evangelizační přednášky Jiřího Drejnara v modlitebně Československé církve husitské. Přednášky byly hojně navštíveny a adventisté se dohodli s husitskou radou starších a jejich farářem Jiřím Bauerem na tom, že se budou v sobotu scházet v jejich budově. Z karlovarského sboru se tak oddělilo 32 lidí a založili sbor Sokolov. Činnost sboru v Sokolově byla zahájena slavnostní první bohoslužbou 13. 6. 1968. Vlastního kazatele sbor neměl, dojížděli sem kazatelé z Karlových Varů a dalších míst. V roce 1969 byl v Sokolově první křest. O rok později získali adventisté z Chebska vlastní modlitebnu v Chebu, kam odešla téměř polovina sboru. V roce 1979 dokončili a otevřeli sokolovští adventisté vlastní modlitebnu na Šenvertu v Kraslické ulici, kde se sbor schází dodnes.

 

 

Sokolovský sbor organizuje řadu aktivit pro děti. Při sobotních bohoslužbách mají děti svůj vlastní duchovní program s vyprávěním, výtvarnou tvorbou či divadlem. Dobrovolnická činnost zdejšího spolku Pohlazení je zaměřena na děti z azylových domů a ze sociálně slabších rodin. Cílem je motivace dětí a mladých lidí k vytváření pozitivních mezilidských vztahů, založených na principech slušnosti, mravnosti, vzájemné pomoci, spolupráce a křesťanských duchovních hodnot. Prostředkem jsou společné schůzky, víkendové pobyty v přírodě nebo na významných místech naší vlasti, společně se skautským Klubem Pathfinder letní tábory o prázdninách, rozvíjení nadání dětí pomocí zájmových kroužků, vyučování v umělecké škole, doučování a podobně. Sborový oddíl Agara při celosvětovém skautském Klubu Pathfinder organizuje kromě již zmíněných letních táborů během roku výpravy, poznávací i sportovní akce a další zájmové aktivity. V letošním roce zahájil sbor pravidelná víkendová duchovní setkání pro učňovskou a středoškolskou mládež z necírkevního prostředí „Změň svět“.

Sbor podporuje prostřednictvím Adry již více než 13 let vzdělávání několika chudých dětí v Bangladéši. Na další dobročinné projekty Adry doma i ve světě má sbor ve svých prostorách kasičku na průběžnou sbírku s výmluvným názvem Mince denně. Lokální sborový projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným pomáhá od roku 2015 seniorům, zdravotně hendikepovaným a chudým lidem v Sokolově a okolí. Lidé s nízkými příjmy v něm pomáhají za přivýdělek starým a zdravotně postiženým, a tím i sobě. Na projekt přispívá České sdružení z prostředků poskytnutých státem jako restituce za majetkové křivdy v době komunizmu, také město Sokolov a spolek Maranatha. Členství v Potravinové bance Karlovarského kraje se skladem v Sokolově umožňuje sboru pomáhat rodinám i jednotlivcům v potravinové nouzi bezplatným poskytováním základních potravin z přebytků zúčastněných obchodů.

Praktické duchovní vzdělávání pro všechny generace poskytuje v sokolovském sboru adventistů sobotní škola – moderované diskuze nad dohodnutými texty z Bible, které tvoří první část pravidelné sobotní bohoslužby. Mládež a děti mají skupiny s vlastním věkově přiměřeným duchovním programem. Začátečníci a zájemci o křest se scházejí k diskuznímu vzdělávání v základech křesťanství každý pátek navečer. V prostorách sboru je veřejná knihovna s možností zapůjčení aktuální duchovní a zdravotní literatury. K dispozici je tu také prodej Biblí a dalších inspirujících knih a časopisů pro dospělé i děti. Se zájemci se uskutečňuje soukromé studium Bible, duchovní doprovázení a konzultace. Sbor se podílí také na pořádání pravidelných duchovních přednášek a besed v městských knihovnách, středních školách regionu a na dalších vzdělávacích akcích.

Sbor adventistů v Sokolově má své vlastní blogové misijní stránky //sokolov.casd.cz s osobními příběhy svých členů a přátel, aktuálními informacemi, pozvánkami a fotografiemi z akcí, kde může každý komentovat a psát své postřehy. Sbor má také svůj interaktivní profil v sociální síti Facebook „Sbor adventistů v Sokolově“, zřídil zde i profily „Bible“ a „Bývalí ateisté“, má svůj tištěný misijní měsíčník „Pěkná vyhlídka“, který je k dostání zdarma v modlitebně a je rozesílán zájemcům poštou a elektronicky. Na webu a facebookovém profilu sdílí sbor zajímavá misijní a motivační videa církve z produkce HopeTV. Sborové pozvánky a programy jsou pravidelně vyvěšovány také ve vývěsce na modlitebně, ve výloze na nejrušnějším sokolovském náměstí Budovatelů a příležitostně na dalších místech.

Členové sboru se scházejí i v týdnu k modlitebním chvílím v domácnostech, navštěvují také nemocné v nemocnicích a ústavech, vězně ve věznicích regionu. Sbor pořádá i občasné misijní a osvětové akce pro širokou veřejnost k různým příležitostem, jako jsou Vánoce, Národní týden manželství se svátkem zamilovaných, Velikonoce a podobně. Celosvětovou misii církve v potřebných zemích podporuje sbor pravidelnými misijními sbírkami. V sokolovském sboru je tradicí po každé bohoslužbě přátelské posezení u stolu společně prostřeného jídlem přineseným účastníky. Při vhodném počasí pořádá sbor také bohoslužby v přírodě.

Z uvedeného je zřejmé, že Pán Bůh žehná svému dílu v adventním hnutí a ve sboru v Sokolově. To je důvodem k vděčnosti, radosti a plnému spolehnutí na Boží prozřetelnost, ale také zdrojem odvahy k tomu, nechat se Pánem použít k ještě úžasnějším věcem, které má pro tento sbor a jeho okolí připraveny.

Hana Kábrtová


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 24. května 2018 Ze života sborů