<< >>

Vedoucí a členové církve, kteří zastupují země a instituce v Interevropské divizi, se setkali v listopadu v Portugalsku, aby projednali podstatné záležitosti misie a rozvoje církve. Takové setkání je vždy důležitým okamžikem pro chod církve, výměnu myšlenek, zkušeností a také pro vzájemné společenství.

Jedním z hlavních bodů tohoto jednání byla i diskuze o dokumentu „Jednotní v poslání: proces sjednocení církve“, který byl přijat na výročním zasedání Výboru Generální konference 11. října 2016. Toto hlasování řešilo otázku dodržování věroučných výroků a pravidel Generální konference, ale také rovnosti pohlaví v církvi, i když hlasování na tuto problematiku odkazovalo pouze nepřímo.

Předseda Interevropské divize Mario Brito v úvodu diskuze představil skutečnost, že vedoucí Interevropské divize na všech úrovních církevních struktur byli pověřeni, aby pracovali v naprostém souladu s církevními pravidly a vedli plodný dialog s celosvětovou církví.

„Naše církev v současnosti působí ve více než dvou stech zemích. To představuje velkou rozmanitost kultur, jazyků, etnik a náboženského zázemí. Proto je církev stále konfrontována s novými příležitostmi i problémy,“ řekl Brito. „Víc než kdykoli v minulosti se potřebujeme setkávat k modlitbám a žádat Boha o to, aby nám pomohl rozpoznat základní pilíře naší víry v plném souladu s inspirovaným Božím slovem, s naší identitou a posláním. Na všech úrovních církevní správy potřebujeme vedoucí, kteří jsou dobře vybaveni, aby dělali nejlepší rozhodnutí v souladu se situací, ve které se nacházejí, aniž by však jednali proti základním hodnotám naší víry a církevních pravidel. Potřebujeme rozvážně vytvořit platformu otevřeného dialogu a pozorného naslouchání jako základu pro jakýkoliv úspěšný proces smíření. Doufáme, že druhá část dokumentu ‚Jednotní v poslání: proces sjednocení církve‘, která pojednává o případech nepodřízení, povede k uplatnění principů, které jsou zmíněny v první části dokumentu,“ uzavřel předseda svůj proslov.

Po úvodních slovech Mária Brita následovala velmi konstruktivní diskuze o tom, jak můžeme udržet církev a její vedoucí v jednotě a motivovat se k naplnění pověření evangelia i navzdory naší rozmanitosti. To znamená, že proto, abychom byli úspěšní a dokázali vhodně reagovat na specifické výzvy a problémy, musíme hledat specifická řešení. Odlišné uvažování nesmíme vnímat jako ohrožení jednoty, zvlášť pokud hlavním důvodem takových úvah je, aby se zabránilo jakékoliv formě diskriminace či netolerance.

 

vybor EUD_foto

 

„Podle mého názoru výměna myšlenek probíhala v bratrském duchu a v dobré atmosféře,“ řekl Martin Knoll, předseda unie Severního Porýní-Westfálska. „Všechny příspěvky vyjadřovaly obavy, že tento dokument svým dopadem a signály nepřispěje k jednotě celosvětové církve. Pokud však má tento dokument začít polarizaci, tak je k mé lítosti nepochopen,“ vysvětlil Knoll.

„Okolnosti a pozadí vzniku tohoto ‚dokumentu smíření‘ se mne dotýkají,“ konstatoval Werner Dulliger, předseda Jihoněmecké unie. „Pokud je hlavním cílem smíření, tak to je možné uskutečnit při osobním setkání z očí do očí mezi rovnocennými partnery. Tento dokument se však jeví jako předehra donucovacích opatření, která lze očekávat ve druhé fázi, kterou bude Výroční výbor Generální konference řešit v roce 2017. Bod, ze kterého mám skutečně obavu, je přesun odpovědnosti při iniciování procesu. Podle církevních pravidel to je přímá nadřízená složka, která rozhoduje, jestli proces zahájí nebo nezahájí. Podle nových pravidel může proces zahájit přímo Generální konference, pokud se jedná o záležitost celosvětového významu, a tím přeskočí odpovědnost nadřízené složky, která v dané oblasti nese odpovědnost. Domnívám se, že skutečným nebezpečím v pozadí tohoto i příštího dokumentu v roce 2017 je tendence k centralizaci a koncentraci moci,“ shrnul Dullinger.

Mnoho vedoucích, kteří se zúčastnili Výročního zasedání Interevropské divize, vyjádřilo svoji touhu po tom, aby se vedl užitečný dialog v souladu s poznáním a principy, které představil Gordon Bietz během své přednášky o vůdcovství.

„Osobně doufám, že dobré úmysly těsné většiny členů Výročního výboru Generální konference, kteří se sejdou v Silver Springs v tomto roce, tedy uchovat jednotu církve adventistů, neskončí opakem,“ konstatoval Knoll.

„Vedení církve chce udržet jednotu, která – jak se zdá – už neexistuje, a vyvstává nebezpečí, že pokud se započatý proces nezmění, může nastat situace, která povede k nějakému rozdělení církve,“ prohlásil Paolo Benini, vedoucí oddělení sobotní školy a osobní služby v Interevropské divizi.

„Myslím, že všem nám leží na srdci dokument Generální konference o jednotě a zaujala nás diskuze, která následovala po jeho přijetí. Nejvíce proto, že cítíme, že existovalo určité nepochopení naší ochoty podřídit se demokratickým procesům a pravidlům celosvětové církve,“ řekl Giuseppe Cupertino, tajemník Italské unie. „Všichni vnímáme velikost problému a zdá se, že Generální konference neřeší skutečný problém. V naší unii otázka ordinace žen nevzešla z toho, že by se vedoucí odmítali podřídit církevním pravidlům. My nikomu nevnucujeme náš pohled a nedomníváme se, že bychom nebyli dostatečně věrní biblické pravdě. Ani tuto variantu jako vedoucí a administrátoři nevnucujeme církvi v naší oblasti. Na druhou stranu, poté, co jsme v naší unii svědky povolání mnoha sester do pastorační služby, které se rozhodly uposlechnout velké povolání, tak jsme demokratickým procesem na unijní konferenci rozhodli, že půjdeme tímto směrem. Byli jsme vyzváni, abychom respektovali vůli unijní konference a abychom na jednání Generální konference předali žádost o svobodu v tomto rozhodnutí. Otázka tedy zní: ‚Jak vyřešíme konflikt, když dvě demokraticky zvolená zasedání odhlasují návrh každé odlišně? Je výzva k jednotě dostatečná, aby překlenula tento rozpor?‘ Jednota ve skutečnosti nemá být cílem sama v sobě, ale má být vedlejším produktem společné strategie, ve kterém každá část těla rozpozná sama sebe,“ vysvětlil Cupertino.

Po velmi otevřené a živé diskuzi přijal Výbor Interevropské divize návrh, aby byla vytvořena pracovní skupina, která zformuluje návrh, jež vyjádří obavy Výboru Interevropské divize ohledně druhé části dokumentu „Jednotní v poslání: proces sjednocení církve“, jehož odsouhlasení je plánováno na rok 2017. Tato komise připraví text pro další zasedání Výboru Interevropské divize v květnu 2017, kde bude text prodiskutován a odsouhlasen.

 C. Cozzi, vedoucí oddělení komunikace Interevropské divize

 

Článek v anglickém znění.

 

Další související články:

Výbor Generální konference schválil dokument „Jednotní v poslání“

Dokument „Jednotní v poslání: proces sjednocení církve“ v češtině.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 1. února 2017 Církev ve světě