<< >>

Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby. Ježíš jim řekl: „Hleďte se mít na pozoru před kvasem saduceů a farizeů!“ (Matouš 16,5.6)

Někdo občas zazmatkuje. Tentokrát došlo k tomu, že nikdo nevzal s sebou chleby. To dělalo učedníkům velké starosti a Ježíš o tom věděl. Ale zatímco se mysli učedníků zabývají chleby, Ježíš je varuje, aby si dávali pozor na kvas farizejů a saduceů, čímž odkazuje na jejich mylné pojetí pravého náboženství, včetně chybných představ o Mesiášově poslání. Všichni koneckonců očekávali příchod mocného pozemského krále, nikoliv trpícího služebníka. Toto učení, jak jsme si mohli všimnout v příběhu o nasycení pěti tisíc, bylo pro učedníky skutečným pokušením. Mohlo se snadno stát, že takové myšlenky zcela prostoupí jejich mysli, podobně jako kvas prostoupí veškeré těsto.
Tento pohled na roli Mesiáše bude však brzy otřesen, až se Ježíš stane Beránkem Božím. Ježíš potřeboval do myslí svých učedníků vložit skutečný kvas, jenž je připraví na tuto událost a jejich vlastní budoucí činnost.
Ježíš přichází k učedníkům s poselstvím. Oni však nedokážou myslet na nic jiného než na svůj žaludek. To vyvolá Ježíšův možná nejtvrdší komentář ohledně jejich tuposti: „Proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba? Ještě mi nerozumíte ani se nepamatujete na těch pět chlebů pro pět tisíc, a kolik košů jste sebrali? … Což nerozumíte, že jsem k vám nemluvil o chlebech?“ (Matouš 16,8–11). V tomto bodě si učedníci konečně uvědomili, že Ježíš měl na mysli kvas falešného učení, se kterým vyrůstali a jenž prostoupil jejich mysli.
Zajímavou skutečností, jíž bychom si měli povšimnout, je, že Ježíš zde uvádí současně farizeje a saducee. V židovském náboženském i politickém životě vyznávaly tyto dvě skupiny radikálně odlišné myšlenky a stály proti sobě. V Ježíšovi však nalezli farizejové a saduceové společného nepřítele, jenž ohrožoval jejich pozice. Silný nepřítel způsobuje zvláštní spojenectví. To jejich vydrží do ukřižování.
Při dnešním uvažování nad biblickým textem nezapomeňme na poučení z příběhu o kvasu a na to, jak silné nebiblické filozofie deformují i naši víru. Je nade vše důležité, abychom měli stále svůj zrak upřený na Ježíše a jeho slovo.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. června 2019 Zamyšlení