<< >>

Žádnou nedbalost ani zlé jednání na něm neshledali. … Da­nielo­vi se pak dobře dařilo v království Darjavešově i v krá­lovství Kýra perského. Daniel 6‚5.29

Danielův příklad státníka babylonské i médo-pérské říše dokazuje, že politik nemusí být vypočítavý prospěchář, pokud se spolehne na Boží vedení. Daniel, představitel největší světové říše a současně Boží prorok, byl člověk doprovázený nebeským světlem Božího Ducha. Přestože byl stejně křehký člověk jako my, Bible ho představuje jako muže, který nikdy neselhal. Jeho nepřátelé na něm nenašli nic, co by mu mohli vytknout. Je příkladem toho, čím se každý člověk ve svém povolání může stát, když se plně odevzdá Bohu.
Důsledné dodržování nebeských požadavků nepřináší jen hmotné, ale i duchovní požehnání.
Díky svému vznešenému vystupování a pevnému charakteru získal Daniel ještě jako mladík u hlavního komorníka, který ho měl na starosti, „milosrdenství a slitování“ (Da 1‚9). Potom se velmi rychle stal hlavou všech babylonských velmožů. Jeho moudrost, ohleduplnost a věrnost zásadám byly tak výrazné, že dokonce ani jeho nepřátelé na něm „žádnou záminku ani zlé jednání nalézt nemohli“ (Da 6‚5). (PK 546)

Velký Bože, stvoř mi čisté srdce, které Ti zůstane věrné za všech okolností.

Bože, prosím Tě o moudrost... 19. května 2017 Zamyšlení