<< >>

Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“ (Matouš 16,17.18)

Petrovy citlivé uši musely zajásat nadšením, když uslyšely od Ježíše taková slova. Znělo to jako skutečné požehnání. Šimon Jonášův bylo Petrovo oficiální jméno. A Ježíš neměl žádnou pochybnost o tom, že jeho Otec prostřednictvím Ducha svatého zjevil tomuto učedníkovi Kristovu skutečnou totožnost.
Na tomto místě ale přechází požehnání do pasáže, která se stala v křesťanských dějinách jednou z nejdiskutovanějších: „Ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“
Otázkou je, kdo nebo co je ta skála, která tvoří základ církve. Šlo o Petra jako člověka, anebo o Petrovo vyznání, že Ježíš je skutečně Kristus?
Než na tuto otázku začneme odpovídat, je třeba si uvědomit, že se zde v textu o skále nachází určitá slovní hříčka. V řečtině můžeme číst: „Ty jsi petros, a na této petra zbuduji svou církev.“ Josephus používal výraz petra, když chtěl popsat masivní kamenné bloky ve věžích Jeruzaléma (Války 6.140). Petros představuje na druhé straně běžný kámen, který může člověk snadno vzít do ruky. Toto chápání je v souladu s Efezským 2,20, kde Pavel připodobňuje Krista k „úhelnému kameni“ a apoštoly a proroky označuje jako ty, kdo spolu s ním tvoří základ stavby církve.
A dále, pokud by Ježíš určil Petra za vůdce učedníků, pak by tím ukončil pokračující dohady o tom, kdo z nich je největší. To mohlo být tím, co Petr chtěl od Ježíše slyšet. Ale jak brzy uvidíme, Petr chtěl slyšet spoustu věcí, které Kristus neměl nikdy v úmyslu vyslovit.
Petr ve skutečnosti slyšel to, že jeho vyznání Ježíše jako božského Krista je právě tím základem, na kterém bude stát křesťanská církev.
A dokonce ani pekelné mocnosti nebudou schopny růst Kristovy církve zastavit. Kristova moc nad smrtí ve vzkříšení (poprvé zmíněna u Matouše 16,21) posílí dokonce i nepevné kamínky, když si uvědomí, že budou-li s Bohem, lidé jim nemohou ublížit. Nemáme se čeho bát. Sloužíme vzkříšenému Pánu.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. června 2019 Zamyšlení