<< >>

Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. (Lukáš 24,12)

Dnešní verš je zvláštní tím, že se v mnoha moderních překladech Bible neobjevuje. U řady překladů následuje po verši 11 hned verš 13, přičemž verš 12 se nachází v poznámce pod čarou s konstatováním, že ne všechny řecké rukopisy tento oddíl obsahují. Na druhé straně řada překladů tento oddíl uvádí.
Na tento problém bychom neměli zapomínat. Řecké rukopisy se někdy od sebe liší. Dobrou zprávou je, že téměř všechny varianty textu se nacházejí v dalších částech Bible, a tak se z celkového množství ztrácí jen nepatrná část. Navíc není ohroženo žádné zásadní biblické učení.
Na Lukášově textu je zajímavé, že stejný příběh zaznamenává i Janovo evangelium. Jan nám ale sděluje, že šlo o jeho samotného a Petra, kteří – navzdory svým pochybám – běželi k hrobu, aby se přesvědčili, jestli to, co říkaly ženy, není nakonec přece jenom pravda.
V Janově podání „oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel“ (Jan 20,4.5). Vidíme, že dva z „největších“ učedníků ještě stále chovají trochu soutěživého ducha. Jde ale již o přeměněného ducha. Jan pokračuje a připisuje spravedlivou zásluhu Petrovi: „Po něm (Janovi) přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. … Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů“ (verše 6–10).
U Janova a Markova (resp. Petrova) podání této události si můžeme všimnout dvou zajímavých postřehů. Prvním je to, že každý z nich událost popisuje ze svého úhlu pohledu. A z toho vyplývá druhý postřeh: je skutečně skvělé, že všechna čtyři evangelia se vzájemně doplňují – každé uvádí i podrobnosti, které další autoři vynechali.
Inspirace textu nezastírá osobnosti těch, kdo píší biblické knihy. Různé osobnosti nám pod vedením Ducha svatého poskytují různorodé vhledy do toho, jaký k nám má Bůh vztah a jak si používá různé jednotlivce k šíření Božího království a konání jeho vůle.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. listopadu 2019 Zamyšlení