<< >>

On jim však odpověděl: „Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání – a hle, zde je víc než Jonáš. Mt 12,39-41

Farizeové a znalci zákona žádají po Ježíši důkazy toho, že je skutečně Mesiáš. Staví se do role soudců, kteří rozhodnou jménem celého národa, zda Ježíše přijmou, nebo ne. Vždyť přece nikdo nezná Písma tak dobře jako oni. Zvykli si na to, že je prostí lidé považují v otázkách víry za autoritu. Proto očekávají, že stejnou úctu by jim měl prokazovat i tento nevzdělaný tesař.
„On jim však odpověděl: ‚Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání – a hle, zde je víc než Jonáš“ (Mt 12,39-41).
Musela to být studená sprcha. Ježíš neobhajuje své postavení, ale dovolí si zhodnotit jejich duchovní stav. Lidé v zástupu je považují za své vzory. Ježíš jim ale řekne: „Vězíte v hříchu a zatvrzelosti, a proto vyžadujete další důkazy. Nedostanete je!“ (Mt 12,39; SNC).
Jak si něco takového může dovolit? Copak neví, s kým má tu čest? Nikdo v Izraeli nedělá pro rozvoj duchovní úrovně národa tolik jako oni. Vždyť oni obětují této činnosti celý svůj život. V každé volné chvíli studují zákon, aby byli schopni odpovědět i na ty nejzapeklitější otázky…
Ježíš je ani nenechá domyslet celý dosah svého prohlášení a hned pokračuje:
„Lidé z Ninive vystoupí na soudu proti vám a usvědčí vás, protože oni vzali vážně Jonášovu zvěst…“ (Mt 12,41).
Jonáš byl poslán do Ninive, aby všem jeho obyvatelům kázal o tom, že přichází Boží soud. Lidé v tomto zkaženém městě vzali jeho kázání vážně. Postili se, činili pokání a prosili Boha o milost. A Bůh je vyslyšel. (Zkázu města odložil o 160 let.) Asyřané patřili k nejhorším nepřátelům Židů. Byla to jejich vojska, která zničila izraelské království, a Ježíš prohlásí, že obyvatelé hříšného Ninive budou jednou soudit znalce zákona a farizeje. Není to přehnané vyjádření?
Co na Božím soudu bude svědčit v jejich neprospěch? Na základě čeho budou odsouzeni? Ježíš říká: „…oni vzali vážně Jonášovu zvěst. A k vám mluví ten, kdo je víc než Jonáš.“ Tito vzdělaní lidé doplatí na to, že odmítli Ježíšovu výzvu k pokání. Mysleli si, že se jich netýká. Oni přece, na rozdíl od ostatních lidí v zástupu okolo Ježíše, pokání nepotřebují. Vždyť kdo dodržuje Boží zákony tak svědomitě jako oni?
Díky svému vzdělání měli být první, kdo v Ježíši poznají Mesiáše. Ale paradoxně právě jejich vzdělání se pro ně stalo překážkou. Možná i díky pocitu, že jsou nejchytřejší ze všech, jej odmítli.

Pane, také toužím po vzdělání. Přeji si rozumět Bibli. Proto nad ní často přemýšlím. Pomoz mi, abych bral vážně vše, co v ní čtu: nejen to příjemné, ale i Tvou výzvu k pokání, která se týká i mne.

Vlastimil Fürst 25. června 2014 Zamyšlení