<< >>

Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. (Matouš 10,34–37)

To jsou silná slova od toho, kdo je nazýván „vládce pokoje“ (Izajáš 9,5). Ježíš se zde projevuje jako naprostý realista. Jeho následovníci se sice bát nemusejí, ale je toho přitom hodně, čeho se bát. Včetně členů vlastní rodiny, pokud se někdo rozhodne žít podle Ježíšových principů, zatímco ostatní tuto cestu a tyto principy neuznávají – a přitom si každý stojí pevně za svým.
Ježíšovo prohlášení, že „přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni“, zřejmě zapůsobilo na jeho posluchače ve dvou rovinách. Tím prvotním bylo samotné Ježíšovo vyjádření – použitý jazyk byl jeho židovským posluchačům dobře známý. Prorok Micheáš napsal: „Syn tupí otce, dcera povstává proti matce, snacha proti tchyni; každý má nepřátele ve vlastním domě“ (Micheáš 7,6).
Rabíni tento verš vztahovali na dobu Mesiáše (m. Sotah 9,15). A učili, že jednou z událostí, ke kterým dojde při příchodu Mesiáše, bude rozdělení v rodinách. Tak čteme: „Když přijde Mesiáš … dcery povstanou proti svým matkám a snachy proti svým tchyním“ (b. Sanhedrin 97 a).
Pokud měl Ježíš toto pozadí na mysli, pak zde učinil mesiánské prohlášení na místě a způsobem, kterému běžný moderní čtenář nemůže rozumět. Židovský posluchač v prvním století si tyto spojitosti však nejspíše uvědomoval.
Více patrné je pak Ježíšovo učení, že v životě každého svého opravdového následovníka bude na stát prvním místě. Bude důležitější dokonce i než nejbližší lidské vztahy, důležitější než cokoliv.
Tento bod Ježíšova učení není žádným abstraktním teologickým problémem. Během dějin museli mnozí jednotlivci činit mučivá rozhodnutí, zda jej budou následovat navzdory nesouhlasu manželského partnera, dětí nebo společenství. Taková rozhodování patří k těm nejbolestivějším, která kdy musíme udělat. Jsou ale právě tak důležitá pro věčný život, jako jsou bolestivá.

Pane, buď ke mně milostiv, abych měl své priority nastavené správně. Amen.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. května 2019 Zamyšlení