<< >>

Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Matouš 24‚37–39

Když Noe vešel před potopou do korábu, Bůh za ním zavřel dveře a bezbožné nechal venku. Protože lidé sedm dní nevěděli, že o jejich osudu bylo již rozhodnuto, pokračovali ve svém bezstarostném, rozmařilém způsobu života a vysmívali se varovným výstrahám o hrozícím soudu. Pán Ježíš řekl: „Takový bude i příchod Syna člověka“ (Mt 24‚39). Tiše, nepozorovaně, jako zloděj o půlnoci, tak přijde rozhodující okamžik, kdy se naplní úděl každého člověka a navždy skončí nabídka Boží milosti.
„Bděte tedy … aby vás nenalezl spící, až znenadání přijde“ (Mk 13‚35.36). Ve velkém nebezpečí jsou ti, kteří, unaveni bděním, přijali nabídku světa. Právě když bude podnikatel zcela zaujatý honbou za ziskem a milovník zábav se bude oddávat požitkům, se může stát, že Soudce celé země vynese rozsudek: „Byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký“ (Da 5‚27). (GC 491)

Pane Ježíši, brzy se vrátíš, abys každému odplatil podle jeho skutků. Pomoz mi, prosím, abych věděl, v jaké době žiji, a také podle toho jednal.

Bože, prosím Tě o moudrost... 14. listopadu 2017 Zamyšlení