<< >>

Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“ Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Matouš 19,3–6)

Nejpodnětnější pro výklad Ježíšova učení byly jeho odpovědi na otázky, které klade Petr a s nimiž přicházejí židovští představitelé. A právě při snaze Židů nachytat jej na švestkách nám Ježíš předkládá svých pět základních myšlenek ohledně manželství.
Zaprvé, manželství ustanovil sám Bůh. Manželství je institucí zřízenou Bohem, nikoliv společenskou smlouvou. Zadruhé, manželství je ustanovení týkající se vztahu mezi dvěma pohlavími. Bůh jako „muže a ženu učinil je“. Božím záměrem nebylo mít na světě jen jedno pohlaví. Michael Green si všímá, že „existují Bohem ustanovené rozdíly mezi opačnými pohlavími, která se vzájemně doplňují. Po celou dobu to bylo naprosto zřejmé. Potřeba něco takového deklarovat vyvstává až na sklonku dvacátého století, kdy se homosexualita stává plnohodnotnou alternativou manželství.“ Zatřetí, manželství má být stálé: „budou ti dva jedno tělo“. Stvořitel ve svém dokonalém stvoření nezamýšlel to, že by instituce manželství měla někdy zaniknout. Žel v našem ne zcela dokonalém světě nenaplňuje každý svazek Boží záměr. Rozvod ale nikdy není Božím ideálním řešením.
Začtvrté, manželství je výlučné. Jedním tělem se mají stát dva – nikoliv tři, čtyři nebo pět. Manželství tvoří jeden muž a jedna žena. Tento ideál vylučuje dnešní příležitostné mimomanželské pletky anebo dřívější polygamii. Je evidentní, že Boží shovívavost vůči polygamii ve Starém zákoně byla jen jeho ústupkem zakořeněným zvykům a lidské slabosti. A zapáté, manželství vytváří základní rodinnou jednotku. V něm opouštíme rodiče a sjednocujeme se s partnerem. Manželství se tak stává nejsilnějším a nejdůležitějším ze všech lidských svazků.
Dnešek je dobrou příležitostí k zastavení se a poděkování Bohu za instituci manželství. Pokud žijete v manželství, obnovte svůj závazek vůči druhému. Ti, kteří o manželství uvažují, ať se vážně zamyslí nad posvátnými důsledky tohoto Božího daru. Náš Bůh touží po tom, aby se dobrá manželství stala ještě lepšími. Chce uzdravit narušené vztahy a odpouští těm, kteří se vzdálili od jeho ideálu.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. července 2019 Zamyšlení