<< >>

Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. (1. Janova 5,13–15)

Ježíš ve své velekněžské službě v nebi nepůsobí pouze jako ten, kdo přináší jako náš přímluvce dokonalé spasení. Ježíš slouží také tím, že vyslýchá modlitby svých následovníků, kteří jsou ještě na zemi.
V průběhu svého chození s učedníky jim Ježíš opakovaně sliboval, že jejich modlitby budou vyslyšeny. Nyní, když je Ježíš v nebi, odkrývá Jan několik dalších podrobností o tom, jak funguje modlitba. Základem, jak můžeme očekávat, je Ježíš sám. Pro jeho pozemské dílo v náš prospěch můžeme přicházet v jeho jménu s důvěrou k Otci, u vědomí toho, že „kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí“, slyší nás. „A víme-li, že nás slyší“, můžeme mít jistotu, že Bůh Otec a Bůh Syn odpoví na naše modlitby prostřednictvím Boha Ducha svatého a andělů, kteří plní Boží příkazy. Taková je Kristova nebeská služba odpovídání na modlitby. Máme v nebi Přítele, který se stal jedním z nás, zná všechny naše potřeby a těší se z toho, že může zprostředkovat odpovědi na naše modlitby. Vyslyšení modliteb je důležitou součástí Kristovy kněžské služby dnešních dní.
V souvislosti s dnešním čtením si můžeme povšimnout, že Jan má zajímavý zvyk vyjevit důvod svého psaní až ke konci písemnosti, nikoliv na začátku. Například až na konci čtvrtého evangelia sděluje čtenářům, že tato slova „zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu“ (Jan 20,31).
Totéž činí podobnými slovy v 1. listu Janově 5,13. Je zde ale jeden velký rozdíl. Své evangelium Jan napsal tak, aby čtenář mohl uvěřit v Ježíše, a tím získat život. Dopis ale píše těm, kteří již věří; jejich víra však byla otřesena vnitřními konflikty ve shromáždění. Nejsou si jisti svým postavením před Bohem a potřebují znovu získat důvěru.
Někteří z nás patří do této poslední kategorie. Přijali jsme Ježíše, jsme však ničeni svými selháními – a možná jsme byli i zraněni členy církve, kteří naši víru bezohledně pošlapali. Jan chce, abychom věděli, že navzdory všem výzvám, jimž čelíme, a všem úskalím, jež nám život staví do cesty, smíme věřit, že v nebi máme Přítele, jenž je odhodlaný odpovědět na všechny naše modlitby vyslovené ve shodě s Boží vůlí.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. prosince 2019 Zamyšlení