<< >>

Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi. (Jan 5,22)

Tato myšlenka má obrovský významový přesah: Ježíš jako náš soudce. Mnozí z nás se setkali s vyobrazením soudu, kde poněkud netečný (ne-li hrůzu nahánějící) Otec sedí na soudcovském stolci, zatímco Ježíš před ním rozprostírá ruce a naléhavě prosí za záchranu svých následovníků.
Je to omyl v obou ohledech. Zaprvé, Otec není netečný, tím spíše nenahání hrůzu. Není někým, koho je třeba přesvědčovat – ať už Ježíšem, nebo kýmkoli jiným. Pravda je taková, že „Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen“ (Jan 3,16.17).
Vypuďte každou myšlenku na Boha jako přísného soudce, jenž musí být přesvědčován dobrosrdečným Ježíšem. Ne! Byl to Otec sám, kdo z hloubi milujícího a laskavého srdce inicioval plán spasení.
Otec s tímto plánem nejen přišel, ale – podle Ježíše – dokonce Ježíšovi předal odpovědnost za soud. A to je pouze začátek nejzajímavější části tohoto příběhu. Protože Ježíš nám v Janovi 12 říká, že On předává soud nám samotným.
Zdá se vám to těžko uvěřitelné? Naslouchejme mu společně: „Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den“ (Jan 12,47.48).
Ano, vím, že Ježíš říká, že to budou jeho slova, která budou nakonec soudit. Zamyslete se ale nad důsledky tohoto výroku. Všichni – ty i já – se samostatně rozhodujeme, zda ono soudící slovo přijmeme, anebo odmítneme. Konečná rozhodovací moc ohledně toho, kde strávíme věčnost, je na nás. Jde o to, jak se stavíme k Ježíši a jeho slovu. V tomto smyslu jsme sami sobě soudci.
Tatáž prostá pravda vysvítá i z Jana 3,36: „Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“
Je třeba, abychom brali vážněji velké příležitosti a velikou odpovědnost, které každému z nás Bůh Ježíšovým prostřednictvím uděluje.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. dubna 2019 Zamyšlení