<< >>

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. (Jan 1,9)

Ježíš prokázal, že jeho slova mají moc a že vládne nad nemocemi, vzdáleností, přírodou, nadpřirozenem, hříchem, a dokonce i nad smrtí.
Kdo to ale je, tento Ježíš? A co znamená pro mne? Sám Ježíš na tuto otázku odpověděl tak, že je Tím, kdo „přitáhne všecky k sobě“ (Jan 12,32). Další odpověď nabízí apoštol Jan. Zobrazuje Ježíše jako „pravé světlo, které osvěcuje každého člověka“ (Jan 1,9). Slova „všecky“ a „každého“ jsou v těchto verších důležitá. Ježíš neměl vliv pouze na ty, se kterými se během své pozemské pouti osobně setkal. Nepřinášel požehnání pouze těm, kdo jej slyšeli kázat anebo zakusili jeho uzdravující moc. Ne. V průběhu lidských dějin „přitahuje“ a osvěcuje „každého“. A to znamená každého, kdo se kdy narodil, ať už slyšel jméno Ježíš nebo nikoliv. Prostřednictvím Ducha svatého ještě stále osvěcuje mysli jedinců po celém světě, a to dokonce i těch, kteří nikdy neslyšeli od nějakého kazatele slova evangelia.
„Každý projev lásky a soucitu, každá snaha lidského srdce oblažit a povznést jiné prozrazuje působení Ducha svatého. I lidé z pohanského prostředí, kteří nevěděli nic o psaném Božím zákonu a nikdy neslyšeli jméno Ježíše Krista, se chovali laskavě k učedníkům Pána Ježíše a chránili je s nasazením vlastního života. Jejich činy svědčí o působení Boží moci. Duch svatý vštípil milost Spasitele do srdcí pohanů a vzbudil v nich soucit, ač to neodpovídalo jejich přirozeným sklonům ani výchově. ‚Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, přicházelo na svět‘ (Jan 1,9) a osvítilo je. Jestliže za ním šli, vedlo jejich kroky do Božího království“ (Perly moudrosti, str. 197).
„Lidé, které Kristus v den soudu pochválí, možná znali z teologie jen velmi málo, ale žili podle Božích zásad. Poddávali se vlivu Ducha svatého a byli požehnáním pro své okolí. … Někteří pohané uctívají Boha a ani o tom nevědí. Nikdo jim totiž Boží světlo nezvěstoval. Přesto nezahynou. … Duch svatý zapůsobil na jejich srdce a Bůh je přijal za své děti“ (Touha věků, str. 408–409).
Kdo je Ježíš? Světlo světa, které má moc osvítit a přitáhnout každou lidskou bytost, která kdy žila.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. března 2019 Zamyšlení