<< >>

Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal?“ Ježíš jim odpověděl: „Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe, či od lidí?“ (Matouš 21,23–25)

Ježíš při očištění chrámu zpochybnil autoritu židovských vůdců. Nyní s ním židovští vůdci vstupují do konfrontace.
Je třeba, abychom si povšimli toho, co nezpochybňovali. Zaprvé se nedohadovali o tom, že Ježíš měl moc, nebo o tom, že činil mocné skutky. Dostatečně to demonstroval při očištění chrámu. Druhou záležitostí, o které delegace z židovské velerady nevedla spor, byla oprávněnost Ježíše k očištění chrámu. Byli si vědomi toho, že v chrámových nádvořích se děly nepravosti.
Na druhé straně nemohli ignorovat, co Ježíš udělal. Vždyť jednal, jako by byl Pánem chrámu a měl k tomu právo. V tom si přisvojoval jejich výsady. A tak s ním vstoupili do konfrontace. Nikdo jim nemůže odepřít právo zeptat se Ježíše na zdroj jeho moci projevené při aktivitách spojených s očištěním chrámu. Ježíš přece neměl žádné oficiální postavení. Taková byla jejich výzva. Byl zde ale háček. Jak upozorňuje William Barclay: „Doufali, že Ježíše postaví před dilema. Jestli řekne, že jedná ve své vlastní moci, budou jej moci zatknout za nadřazování se nad náboženské autority, a to ještě dříve, než nadělá další škody. Pokud ale řekne, že jedná z moci Boží, pak jej mohou obvinit a zatknout kvůli rouhání.“
Ježíš si byl této léčky dobře vědom. Svojí odpovědí je také staví před dilema, jež je dokonce ještě horší. Jeho protiotázka týkající se pověření Jana Křtitele je geniálním tahem. Židovští vůdci nemohli odpovědět, že pověření Jana Křtitele bylo od Boha, protože Jan ukazoval na Ježíše jako na Božího Beránka. Nemohli ale ani říct, že Janovo pověření pocházelo od člověka, protože lidé byli přesvědčeni, že Jan Křtitel byl prorok. Jedinou možnou odpovědí tak pro ně zůstalo „nevíme“. Ježíš tedy ukončuje tuto konfrontaci s tím, že odmítnutí odpovědi na jeho otázku mu dává právo ignorovat tu jejich (viz Matouš 21,27).
Ze způsobu, jakým se Ježíš vypořádává s kontroverzí, se toho jako křesťané můžeme hodně naučit. Je třeba, abychom měli oči otevřené a vnímali jeho inspirovanou strategii, s níž pokračuje na své cestě ke kříži.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. července 2019 Zamyšlení