<< >>

Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. … V nich jsem oslaven. … Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. … Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. (Jan 17,9–19)

Ve své druhé části se velká završující modlitba Ježíšovy služby přesouvá od Ježíše k učedníkům. Ježíš ví, že po jeho odchodu k Otci budou mít mnohé potřeby.
Všimněte si, že Ježíš se nemodlí za to, aby Bůh učedníky vzal ze světa. Naopak, je si vědom toho, že svět bude místem jejich služby. V jeho modlitbě proto nejde o to, aby světu unikli, ale aby zvítězili. Ježíš nikdy nebyl stoupencem křesťanství, jež uzavírá samo sebe v klášteře; byl naopak pro tu podobu, která vztahuje ruce k pomoci ztracenému a zvrhlému světu. Jeho následovníci budou muset pracovat a obstát ve všech životních pranicích. I když je pravda, že takové situace vyžadují modlitby a rozjímání, nejsou samy o sobě cílem. Mají nás povzbudit a posílit na cestě ke splnění úkolu, který nám Ježíš zanechal. Křesťanství neznamená vzdát se světa, ale naopak mít touhu svět získat. Kristus se za nás jako učedníky modlí, protože i když jsme ve světě, nejsme ze světa.
Druhou věcí k povšimnutí je, že Ježíš se modlí za jednotu učedníků. Jeho učedníci to nepochybně potřebovali, vždyť trávili spoustu času tím, že se dohadovali o tom, kdo z nich je největší. Podobně jako další lidské bytosti v průběhu dějin trpěli malichernými žárlivostmi a zažívali rozkol a sváry. Ježíš se však nemodlí pouze za jejich jednotu. Prosí i za tu naši. Žádný sbor ani žádná církev nemohou být plně funkční, pokud členové táhnou různými směry.
Třetím postřehem z této modlitby je prosba, aby Bůh ochránil své následovníky od zlého. Ježíš velmi dobře věděl, že ve světě existuje mocnost, která nás chce svést z duchovní cesty stůj co stůj.
Nakonec se Ježíš modlí za to, aby učedníci byli pro svoji službu ve světě posvěceni a vybaveni.
Takto Ježíš zakončil svoji modlitbu za učedníky. Abychom mohli pocítit její vliv a účinek, potřebujeme se zasvětit, oddělit a odevzdat celé své životy Ježíši. Pouze tehdy, když se vědomě rozhodneme vložit do jeho rukou, může Bůh v plnosti odpovědět na Kristovu modlitbu za nás.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. září 2019 Zamyšlení