<< >>

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. (Jan 3,16–18)

Ocitáme se v srdci evangelia, na startovní čáře křesťanského myšlení. Slovo „neboť“ ve verši 16 nás vrací nazpět k veršům 14 a 15 a k tomu, jak je důležité mít víru, když vzhlížíme k Ježíši na kříži.
Ale verš 16 posouvá naše porozumění o obrovský krok kupředu. Ježíš se nedostal na kříž pouze ve vlastní síle. Ne, byl poslán Otcem, který tak miloval svět, že dal svého jediného Syna (skutečný význam slova „jednorozeného“), aby zachránil obyvatele planety Země.
Tady nalézáme důležitou pravdu o Bohu Otci: Bůh je – a vždycky byl – tím, kdo jedná pro naši spásu. Není nějakým vzdáleným božstvem, které musí být usmířeno anebo které se hněvá na hříšné lidstvo. Naopak, Bůh tolik miloval hříšníky, že se sám chopil iniciativy, aby nabídl řešení problému hříchu a smrti. Je na čase, abychom se vzdali svých představ o přísném Bohu soudci v protikladu s laskavým Ježíšem, jenž má změnit Otcův postoj. Jan 3,16 nám říká, že nás milují oba. A všechno začalo u Otce. Ve své lásce poslal svého Syna – nikoliv proto, aby rozdrtil a potrestal hříšníky, ale aby je zachránil.
Jan 3,16 vypovídá o Bohu něco jiného. Jmenovitě, že „miloval svět“. Celý svět, ne pouze jeden národ nebo nějakou sociální skupinu, nejenom nějakou jeho část, již vybral z mas duchovně strádajících, aby se jim dostalo nebeského blaha – ale celý svět. Bůh „miloval (a miluje) svět“. To zahrnuje i tebe a mne.
Tato myšlenka vede k tomu, co se v tomto verši týká nás samotných. Jsou v něm vyjádřeny dvě důležité pravdy: První je zjištění, že bez Božího záchranného plánu zahyneme. Druhou pravdou je, že na Boží nabídku je třeba reagovat. Rodíme se s potřebou spásy. „…aby žádný, kdo věří, nezahynul…“ – to je ten dar, se kterým přichází Ježíš.
Nemusíme být nejistí. Laskavý Bůh, který miluje svět, dává také každému z nás sílu k tomu, abychom věřili v Ježíše, který se nechal pro nás vyzdvihnout na kříž. Dnešek je dnem, ve kterém můžeme přijmout Boží dar víry a vpustit Ježíše do svých srdcí.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. dubna 2019 Zamyšlení