<< >>

Vtom se strhla na moři veliká bouře, takže loď už mizela ve vlnách; ale on spal. I přistoupili a probudili ho se slovy: „Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!“ Řekl jim: „Proč jste tak ustrašeni, malověrní?“ Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Lidé užasli a říkali: „Kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře?“ (Matouš 8,24–27)

Kdo to jen je? Kdo je ten muž? To byla otázka, se kterou zápolili učedníci, když začali chodit s Ježíšem. A je to otázka, která je výzvou i pro nás.
Dnešní verš zastihuje Ježíše a jeho následovníky uprostřed veliké bouře na Galilejském jezeře. Toto jezero leží 200 metrů pod hladinou moře a je obklopeno kopci a horami, jež jsou strmé zvláště na jeho východní straně. Pouhých 50 kilometrů na severovýchod se nalézá Hermon, pohoří dosahující výšky 2 800 metrů. I za jasného dne může dojít k tomu, že na sebe narazí studený vzduch z hory Hermon a teplý vzduch z nížiny, což může vyvolat překvapivě silnou bouři nad jezerem. A právě v takové situaci se nacházejí učedníci.
Jenže Ježíš spí. Nebyl žádným „supermanem“, ale člověkem jako my, kterého také vyčerpával tlak zástupů a životní shon. Ježíš byl skutečně jedním z nás, a je proto schopen mít soucit s našimi slabostmi (Židům 4,15; 2,17).
Zatímco Ježíš spí, jeho učedníci podléhají záchvatu strachu a sebelítosti. „Tobě je jedno, že zahyneme?“ volají, když Ježíše budí z hlubokého spánku (Marek 4,38).
Ježíši to jedno není. Hrozí větru i moři a kárá učedníky pro nedostatek víry. Výsledkem je ticho na moři a ztišení v srdci.
Pro tyto muže představovalo ztišení moře ohromující zážitek. Musela v nich zaznívat otázka: „Kdo to jen může být, že má moc i nad přírodou?“ Tato zkušenost byla pro mnohé z nich klíčová. Díky ní začali chápat, koho to vlastně následují – ve Starém zákoně je to totiž pouze Jahve (Bůh), kdo má moc tišit bouře v přírodě (Žalm 89,10; 104,7; Izajáš 51,9.10). Ježíšova přirozená moc nad přírodními živly pomohla učedníkům lépe si uvědomit, že Ježíš skutečně je „Bůh s námi“, Jahve Starého zákona.
Dobrou zprávou je, že ten samý Ježíš, který zachránil své učedníky na rozbouřeném jezeře, má stejnou moc i dnes. Jako jeho následovníci se z dlouhodobého pohledu nemáme čeho bát; sloužíme Pánu, který je mocný. V žádné životní zkoušce nezůstáváme opuštěni. I když se nám někdy může zdát, že ve chvílích, kdy čelíme nebezpečí, Ježíš spí, má i tak moc nás zachránit.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. března 2019 Zamyšlení