<< >>

Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: „Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“ On jim odpověděl: „A proč vy přestupujete přikázání Boží kvůli své tradici?“ (Matouš 15,1–3)

Můžeme jenom gratulovat zákoníkům a farizejům k jejich neodbytnosti.
Nehledě na to, jak daleko musejí cestovat, aby mohli napadnout Ježíše, učiní tak. Je nešťastné, že nejsou schopni nalézt lepší zacílení a smysl svého odevzdání Bohu.
V konfliktu mezi Ježíšem a židovskými představiteli zaznamenaným u Matouše 15 a Marka 7 se navenek jedná o záležitost ceremoniálního znečištění. Na hlubší rovině však jde o skutečnou povahu náboženství a hloubku lidské hříšnosti.
Farizejská strana měla jasný cíl: otázat se Ježíše, proč jeho učedníci porušují tradice otců. Všimněte si, že neobviňují Ježíše z toho, že by tak činil on, ale z toho, že učí své učedníky nerespektovat tradice. A v tomto obvinění měli vlastně pravdu.
Podle Matoušova evangelia měl tento problém co do činění s mytím rukou. Je třeba poznamenat, že tématem nebyla hygiena, ale ceremoniální nečistota. Ve své ryzí a upřímné touze uctít Boha vzali farizejové Boží příkaz týkající se umývání kněží ve svatyni (Exodus 30,13–21) a převedli jej i do běžného života. Navíc znásobili počet věcí, které způsobují znečištění, a celý proces očišťování ritualizovali. Ceremoniální mytí rukou se pro ně stalo tak důležité, že mu nakonec věnovali pod názvem Yadaim (neboli ruce) celou jednu knihu Mišny (tj. psané verze jejich ústní tradice). Od věrných bylo vyžadováno, aby si myli ruce nebo omývali potraviny (v rozšíření i celé své tělo) předepsaným způsobem, jinak budou nečistí a nehodní uctívat Boha. Ježíš mezitím u Matouše 15,3–6 ilustruje, že některé z tradic vedou farizeje a zákoníky k porušování Desatera, jmenovitě doporučení týkající se lásky k rodičům a péče o ně.
Zde se setkáváme se zbožným hříchem – s hříchem, kterého se dopouštějí nábožensky založení lidé, kteří se usilovně snaží o zbožný život a během tohoto procesu vytvářejí určitá pravidla. Nejedná se pouze o problém farizejů, setkáme se s ním třeba i u katolíků, baptistů či adventistů. Projevuje se v rozčilených jáhnech, v inkvizici, u těch, kteří vybuchnou, když se někdo nestravuje tak, jak si to oni představují.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. června 2019 Zamyšlení