<< >>

Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.´ Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší, než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.“ Mt 12,43-45

Podle 12. kapitoly Matoušova evangelia věnoval Ježíš hodně času rozhovoru se zákoníky a farizeji. Varoval je před rouháním vůči Božímu Duchu, což je podle něj jediný hřích, který Bůh nemůže odpustit.
Jiný překlad zní: „Co mluvíte proti mně, to vám může být odpuštěno. Ale pozor – nemluvte proti moci Ducha, který působí skrze mne!“ (Mt 12,31.32; PŽ).
Podívejme se, jak dopadne člověk vzpírající se moci Ducha svatého: „Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením“ (Mt 12,43-45).
V našem životě působí síly, které jsou mocnější než my. Podle Bible existuje vedle viditelného světa i svět neviditelný. Vesmír je obydlen inteligentními bytostmi, které Bible nazývá anděly.
Problém je v tom, že jedna třetina z nich se dobrovolně rozhodla sloužit Božímu nepříteli – satanovi. Tyto duchovní bytosti jsou mocnější než my, a proto je ve své síle nikdy nemůžeme porazit.
Ještě že dvě třetiny andělů stojí na straně dobra. Tito andělé jsou kdykoliv ochotni pomáhat těm, kdo jejich pomoc potřebují a touží po ní. Jsou okolo nás, ale naše oči nemají schopnost je vidět, pokud se nám sami nezjeví.
Ve Starém zákoně je příběh, který tuto myšlenku dokazuje. Izraelské království napadlo vojsko aramejského krále. Obklíčili dům Božího muže, který se jmenoval Elíša. Když to ráno uviděl jeho sluha, běží za svým pánem a volá na něj: „Běda, můj pane, co teď budeme dělat?“ Elíša mu klidným hlasem odpovídá: „Neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi.“ Potom se Elíša modlil:
„‚Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!‘ Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši“ (2Kr 6,15-17).
Elíša měl schopnost vidět duchovní bytosti. Bůh dokonce na jeho přímluvu oslepil nepřátelské vojáky, aby je připravil k podepsání příměří. Pohostil je samotný izraelský král a pak se v míru vrátili domů.
Ten, kdo ze svého života vyžene jednoho „zlého ducha“ ve vlastní síle, dopadne jako člověk, o kterém vypráví Ježíš. Zlý duch se vrátí s kamarády a bude to horší než dřív.
Chci-li se tomuto scénáři vyhnout, mám jedinou šanci – přijmout pomoc Božího ducha, který může zlé síly vyhnat jednou provždy.

Pane, děkuji za Tvou pomoc v boji se silami tmy. Sám bych v tom nerovném boji neměl žádnou šanci. S Tebou jsem už teď vítězem. Bojuj prosím za mne a ve mně vítěznou bitvu se silami zla. Chci okolo sebe šířit dobro.

Vlastimil Fürst 27. června 2014 Zamyšlení