<< >>

Přišel Chananí, jeden z mých bratrů, s muži z Judska. Zeptal jsem se jich na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí, a na Jeruzalém. … Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Nehemjáš 1‚2.4

Nehemjáš byl další hebrejský vyhnanec, který zastával vlivné a čestné postavení na perském královském dvoře. Jako královský číšník měl k panovníkovi volný přístup. Díky svým schopnostem a věrnosti se stal královým přítelem a rádcem. Navzdory této vládcově přízni a palácové nádheře nikdy nezapomněl na Hospodina a na jeho lid. Celým srdcem a myslí se zajímal o Jeruzalém… Skrze tohoto muže se Bůh rozhodl požehnat svému lidu.
Ezdráš a Nehemjáš se skláněli před Hospodinem, vyznávali nejen své, ale i hříchy svého lidu a prosili o odpuštění, jako by sami byli přestupníci. Trpělivě snášeli námahu a utrpení.
Nehemjášův úspěch svědčí o tom, čeho můžeme dosáhnout vytrvalou modlitbou, vírou a uvážlivým jednáním. Nehemjáš nebyl kněz ani prorok. Cílem tohoto reformátora bylo napravit vztah lidí s Bohem. Na to vynaložil všechno své úsilí a byl přitom nekompromisně poctivý. Při střetech dobra a zla byl tak rázný, že tím nadchl své okolí. Lidé cítili jeho věrnost, lásku k vlasti i upřímnou lásku k Bohu. V této jistotě pak ochotně plnili jeho příkazy. (PK 628.675.676)

Pane, chci vynikat nadšením pro Tvé dílo, láskou k Tobě i k lidem v mém okolí.

Bože, prosím Tě o moudrost... 21. května 2017 Zamyšlení