<< >>

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. (Lukáš 1,31–33)

I když Marii zjevení anděla Gabriela, jenž ji informoval o neočekávaném porodu, zarazilo (Lukáš 1,29) a polekalo (verš 30), ještě více musela žasnout nad povahou zaslíbeného dítěte. Nejvíce ji zřejmě zmátla smršť informací, jichž se jí během několika krátkých okamžiků dostalo – informací, které nejenom neodvolatelně přetvoří její život, ale také změní běh pozemských dějin.
Gabriel Marii sděluje přinejmenším pět důležitých věcí o dítěti, které počne. Zaprvé, bude se jednat o chlapce. V židovském domově to vždy představovalo dobrou zprávu. I když dívky byly také vítány, narození syna znamenalo, že rodinná linie bude pokračovat a že časem přibudou další silné ruce, které pomohou v boji o přežití rodinu zachovat. V patriarchální rodině bylo narození syna zlatým hřebem matčina života.
O jakého syna se ale mělo jednat? Druhým bodem andělova poselství je, že jeho jméno bude Ježíš, což je řecká podoba hebrejského jména Jozue, které znamená „Jahve zachraňuje“ nebo „Bůh zachraňuje“. A všichni Židé si byli vědomi historické úlohy, kterou sehrál Jozue jako Boží nástroj při dobývání a osídlování Palestiny.
Již samotné jméno, které mělo být chlapci dáno, naznačovalo mnohé. A Gabriel tyto náznaky ozřejmuje slovy, která lidská mysl stěží dokáže obsáhnout. Pokračuje prohlášením o tom, že tento Ježíš (1) bude „synem Nejvyššího“, (2) že „Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida“ a (3) že jeho království bude trvat navěky.
Těmito několika slovy sdělil Gabriel Marii nejen to, že se stane matkou dlouho očekávaného Mesiáše, ale i to, že tento Mesiáš bude božského původu. To byla nová myšlenka. Židé vyhlíželi Mesiáše v podobě významné osobnosti, jako byl král David, nikoliv v Boží podobě.
Když to shrneme, slova anděla měla ohromující dimenzi. Jak byste se cítili vy, kdybyste zažili něco takového?
Vedlejším rysem Mariina příběhu je skutečnost, že Bůh pro své účely používá prostou dívku. To je dobrá zpráva pro vás i pro mne. Bůh i nás může zahrnout do svého velkého plánu, pokud mu to dovolíme.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. ledna 2019 Zamyšlení