<< >>

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Izajáš 41‚13.14

Nejste-li právě radostní a veselí, pak raději o svých pocitech nemluvte, ať nepadá stín na život druhých. Náboženství bez slunce lidi k Ježíši nikdy nepřitáhne, ale zažene je pryč, přímo do sítí, které satan roztahuje pro zbloudilé.
Nepodléhejte depresi. Myslete na sílu, kterou je možné získat v Ježíšově jménu. Přemýšlejte o neviditelných věcech. Zaměřte svou pozornost na důkazy Boží lásky. Víra dokáže obstát ve zkoušce, odolat pokušení a povznést se nad zklamání. Ježíš žije jako náš obhájce a nám patří vše, co nám jako prostředník zajistil.
Myslíte si, že Kristus si neváží těch, kteří pro něho skutečně žijí? Domníváte se, že nenavštěvuje ty, kteří podobně jako milovaný Jan ve vyhnanství prožívají těžkosti a zkoušky? Bůh nestrpí, aby ani jeden jeho věrný pracovník zůstal sám v boji proti velké přesile a prohrál. Každého, kdo mu odevzdal svůj život, chrání jako vzácný drahokam. O každém takovém člověku říká: „Učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem tě vyvolil“ (Ag 2‚23). (MH 488)

Všemocný Bože, děkuji Ti, že jsi stále se mnou a pomáháš mi, zvlášť když přicházejí pokušení, starosti a zkoušky.

Bože, prosím Tě o moudrost... 12. srpna 2017 Zamyšlení