<< >>

Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Galatským 2‚21

Kristova spravedlnost musí jít před námi, pokud se sláva Páně má stát naší odměnou. Jednáme-li podle Boží vůle, můžeme zdarma přijímat velká požehnání jako Boží štědrý dar, ale ne kvůli nějakým našim zásluhám. Ty nemají žádnou hodnotu. Konejte dílo Kristovo, tak budete vzdávat Bohu čest a stanete se vítězi skrze Toho, který nás miloval a dal za nás život, abychom měli život a spasení v Ježíši Kristu.

E. G. Whiteová, FW 27.2

Mnozí se dopouštějí chyby tím, že se snaží definovat jemné rozdíly mezi ospravedlněním a posvěcením. Do definice těchto dvou pojmů často vnášejí své vlastní myšlenky a spekulace. Proč se v důležitých otázkách o ospravedlnění z víry snažit být přesnější než inspirace? Proč se snažit propracovat dopodrobna každý bod, jako by spasení záviselo na tom, pochopí-li všichni tuto věc přesně jako vy? Všichni se nemohou dívat ze stejného úhlu pohledu.

E. G. Whiteová, 6BC, str. 1072

Pane Ježíši, Ty vidíš do mého nitra a víš, jak mne trápí každý můj hřích. Toužím po spravedlnosti. Protože ale žádnou nemám, přikryj mne tou svou. Děkuji.

Vlastimil Fürst st.

Stvoř mi, Bože, čisté srdce 7. května 2016 Zamyšlení