<< >>

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“ (Matouš 18,1–4)

S tímto oddílem se dostáváme k oblíbené otázce učedníků. Zdá se, že jsou jí skoro posedlí. I Marek 9,33.34 se zmiňuje o tom, že se učedníci na cestě mezi sebou dohadují, kdo z nich je největší.
Podnětem k tomu byla možná pochvala, které se dostalo Petrovi, poté co vyjádřil, kým Ježíš je. Je obtížné si představit, že by ho tato slova nepotěšila. Následovala volba tří učedníků, kteří Ježíše doprovázeli na Horu proměnění.
Na hlubší rovině ale otázka po velikosti sídlí hluboko v hříšném lidském srdci. Touha po egocentrické důležitosti je hnací silou jak pro největší výkony tohoto světa, tak pro jeho největší hříchy. Touha vyniknout, mít navrch, touha, aby na mě ostatní hleděli a obdivovali mě, je součástí velké vzpoury lidského rodu proti Bohu. A způsobila také hřích Lucifera v nebesích. Řekl si v srdci: „Vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy. … S Nejvyšším se budu měřit“ (Izajáš 14,13.14). Touha být tím největším, stát se bohem svého vlastního života tvoří samotný základ hříchu. A jak jsme si všimli dříve, když jsme probírali Matouše 16,24, jediným řešením tohoto problému je kříž – to znamená smrt sebe samého a zkušenost znovuzrození v Kristu.
U Matouše 18,2–4 říká Ježíš svým učedníkům, že ti největší v Božím království budou jako malé děti. Děti ve starověku nepožívaly příliš velké vážnosti. Ježíš zde převrací moudrost tehdejšího světa, když prohlašuje, že skutečná velikost nespočívá v úspěších a světské moudrosti, ale v dětské pokoře a jednoduchosti.
Jak jsme mohli očekávat, učedníkům se toto ponaučení nelíbilo a okamžitě na něj zapomněli. A mám-li být upřímný, ani mně se moc nelíbí.
A toto vědomí nás vede v pokorném pokání zpět ke kříži.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. června 2019 Zamyšlení