<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč… Zjevení 2‚12 Přestože nemám rád násilí, už od dětství se mi líbí zbraně. Začalo to „rybičkou“, mým prvním zavíracím nožíkem. Později jsem v muzeích a zámcích obdivoval staré zbraně.Také v Bibli se setkáváme se zbraněmi, které byly symbolem bezpečí....

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 24. listopadu 2018Zamyšlení

Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 23. listopadu 2018Zamyšlení

Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ… Zjevení 2‚8 Nedávno jsem slyšel, že vědci jsou na stopě tzv. „genu nesmrtelnosti“. Díky němu v budoucnu „přeprogramují“ naše buňky tak, aby se neustále obnovovaly, a pak přijde věčnost.V úvodu dopisu křesťanům, kteří zažijí první pokusy...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 22. listopadu 2018Zamyšlení

Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. … Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku....

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 21. listopadu 2018Zamyšlení

Toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny. Zjevení 2‚1 Naše dopisy začínáme oslovením člověka, kterému píšeme, a teprve na konci přidáme náš podpis. Připadá nám to jako samozřejmost, ale vždy tomu tak nebylo.V době vzniku...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. listopadu 2018Zamyšlení

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím… Zjevení 2‚7 Občas se setkávám s lidmi, kteří mají vadu sluchu. Buď slyší málo, nebo vůbec neslyší. Největší problém mají ti, kteří si svůj handicap odmítají připustit a tvrdí, že slyší dobře.Podobný problém můžeme mít i s tím, čemu křesťané...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. listopadu 2018Zamyšlení

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Napiš tedy, co jsi viděl – to, co jest, i to, co se má stát potom. Zjevení 1‚18.19 „Nebojte se, ta skvrna...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. listopadu 2018Zamyšlení

Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů; uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás. Zjevení 1‚12.13 Občas se dostávám do situace, kdy se po...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. listopadu 2018Zamyšlení

Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. listopadu 2018Zamyšlení

Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl. Blaze tomu, kdo předčítá slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo slyší a zachovávají,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. listopadu 2018Zamyšlení