<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Lukáš 4‚13 Ježíš obstál ve všech třech pokušeních, kterým ho ďábel vystavil. Lukáš píše, že Lucifer pak dal Ježíši pokoj „až do dané chvíle“. To je něco, co bychom si měli...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. září 2018Zamyšlení

Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.“ Lukáš 4‚12 Představte si, že bojujete s nepřítelem a máte možnost ho zničit. Co byste udělali? Využili byste své převahy, nebo byste mu ještě dali šanci, aby se mohl stát vaším přítelem?Ďábel se na poušti setkává...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. září 2018Zamyšlení

Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno ‚andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili‘ a ‚na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen‘.“ Lukáš 4‚9–11 „Dokaž...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. září 2018Zamyšlení

A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Lukáš 3‚18–20 Ve všech dobách platí, že „ryba...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. září 2018Zamyšlení

Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. září 2018Zamyšlení

Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“ On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“ On jim řekl: „Nevymáhejte víc,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. září 2018Zamyšlení

Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. září 2018Zamyšlení

Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. … A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Lukáš 2‚40.52 Jen málo lidí si uvědomuje, jak ošidné je považovat vše za samozřejmé. Když se narodí zdravé dítě, je to zázrak. A když se nám...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 10. září 2018Zamyšlení

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta… Matouš...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 9. září 2018Zamyšlení

Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina… Lukáš 2‚21.22 Rituály, zvyky i tradice hrály v životě...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 8. září 2018Zamyšlení