<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. (Lukáš 24,50–53) Zde je další Lukášův...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. listopadu 2019Zamyšlení

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. listopadu 2019Zamyšlení

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Skutky 1,8) Když uvažujeme o celosvětové misii, až příliš často nám naskočí představa odchodu do vzdálené země, kde tamní „pohané“ ještě neslyšeli o Ježíši. Kristus...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. listopadu 2019Zamyšlení

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Skutky 1,8) Ježíš měl plán. Úspěšná misie není něčím, co se jednoduše nějak stane. Potřebné jsou myšlenka, správné nasměrování a moc. Prvním krokem v Ježíšově...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. listopadu 2019Zamyšlení

Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. (Lukáš 24,48.49) Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. listopadu 2019Zamyšlení

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. listopadu 2019Zamyšlení

Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. … Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ … Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. listopadu 2019Zamyšlení

Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. listopadu 2019Zamyšlení

Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! (1. Korintským 15,17–19) „Avšak,“ pokračuje Pavel, „Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. listopadu 2019Zamyšlení

Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých Písmech, evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna, evangelia o Ježíši...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. listopadu 2019Zamyšlení