<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“ Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: „Kdo potom může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. července 2019Zamyšlení

Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. (Matouš 19,21.22) Je snadné vyvodit z těchto veršů špatný závěr. Problémem mladého muže...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. července 2019Zamyšlení

On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí.“ Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. července 2019Zamyšlení

„Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: … „Přikázání znáš: Nezabiješ, nezcizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku!“ (Marek 10,17–19) Bohatý mládenec očekával od Ježíše odpověď týkající se chování – a Ježíš mu dává,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. července 2019Zamyšlení

Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ (Marek 10,17.18) Nejpozoruhodnější na celé události...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. července 2019Zamyšlení

Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“ Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou dva,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. července 2019Zamyšlení

Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: „Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil; neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. července 2019Zamyšlení

Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: „Zaplať mi, co jsi dlužen!“ Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: „Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!“ On však nechtěl, ale...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. července 2019Zamyšlení

S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven [deset tisíc talentů; KMS]. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. července 2019Zamyšlení

Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ (Matouš 18,22) Včera jsme se začali zabývat Petrovou otázkou ohledně hranic odpouštění. Tento učedník však nepoložil jen otázku, ale hned přišel i s velkorysou odpovědí. Odpustit sedmkrát je mnoho, zvláště v citlivých otázkách.Ježíš odpovídá Petrovi nadvakrát....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. července 2019Zamyšlení