<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. června 2019Zamyšlení

„Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové poplatky a daně? Od svých synů nebo od cizích lidí?“ Když odpověděl: „Od cizích“, pravil mu Ježíš: „Synové jsou tedy svobodni. Ale abychom je nepohoršili, jdi k moři, hoď udici; vytáhni rybu, která se první chytí, otevři jí...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 29. června 2019Zamyšlení

Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil: „Pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle: často padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům a nemohli ho uzdravit.“ (Matouš 17,14–16) Jaký kontrast! Na Hoře...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. června 2019Zamyšlení

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš. … A z oblaku promluvil hlas:...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 27. června 2019Zamyšlení

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? A zač získá člověk svůj život zpět? (Matouš 16,25.26) Nad texty u Matouše 16,13–26 jsme...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. června 2019Zamyšlení

Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. (Marek 8,34) Druhým obtížným slovem v Ježíšově popisu učednictví je „kříž“. Nevítanou novinkou pro Petra a další učedníky (včetně nás) je, že Ježíšův kříž není křížem jediným. Ježíš říká, že každý z jeho následovníků...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. června 2019Zamyšlení

Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ (Matouš 16,24) Když Ježíš „začal učit, že Syn člověka musí mnoho trpět … a být zabit“ (Marek 8,31), ve skutečnosti teprve začínal se svojí výukou, protože nové...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. června 2019Zamyšlení

Začal jim vykládat, co ho čeká, než uskuteční své poslání. Bude muset velmi trpět, velekněží, učitelé zákona i židovští předáci ho odsoudí, bude zabit, ale třetí den vstane z mrtvých. Mluvil s nimi naprosto otevřeně. Petr si ho vzal stranou a chtěl mu to rozmluvit. Ježíš se však...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. června 2019Zamyšlení

Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“ (Matouš 16,22.23) Jaký pád! Od okamžiku,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. června 2019Zamyšlení

A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech dnech vstát. (Marek 8,31) „Musí“ znamená něco nevyhnutelného. Ježíš říká svým učedníkům, že „musí … být zabit“. Z Ježíšovy perspektivy nebyl kříž volbou, ale nezbytným...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. června 2019Zamyšlení