<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: „Víte, že za dva dny jsou Velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.“ Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš, a uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. srpna 2019Zamyšlení

Potom řekne těm na levici: „Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům! Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst, žíznil jsem, a nedali jste mi pít, byl jsem … nahý, a neoblékli jste mě…“ Tehdy odpoví i oni: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. srpna 2019Zamyšlení

Tehdy řekne král těm po pravici: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. srpna 2019Zamyšlení

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. srpna 2019Zamyšlení

Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek; jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který přijal pět hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných pět....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. srpna 2019Zamyšlení

Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. … Uprostřed noci se rozlehl křik: „Ženich je tu, jděte mu naproti!“ … Ale zatímco (pošetilé) šly...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. srpna 2019Zamyšlení

Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. srpna 2019Zamyšlení

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. (Matouš 24,42–44) Tématem Matouše...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. srpna 2019Zamyšlení

A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konec nebe. (Marek 13,26.27) Ježíš nám u Matouše 24,1–41 předává mnoho důrazných a cenných varování. Zaujalo mě, jak Michael Green...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. srpna 2019Zamyšlení

Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. … O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. srpna 2019Zamyšlení