<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí, poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. srpna 2019Zamyšlení

Když pak uvidíte „znesvěcující ohavnost“, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj – tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. … Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. srpna 2019Zamyšlení

A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. … Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. … Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. srpna 2019Zamyšlení

Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat „já jsem Mesiáš“ a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. srpna 2019Zamyšlení

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ (Matouš 24,3) Včera jsme si všimli, že učedníci byli zmateni vztahem mezi zničením chrámu a druhým příchodem. Kdybych já byl Ježíšem, vyložil...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. srpna 2019Zamyšlení

Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. srpna 2019Zamyšlení

Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu? … Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! Hle, váš dům se vám ponechává pustý. Neboť vám...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. srpna 2019Zamyšlení

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. … Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. srpna 2019Zamyšlení

Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: „Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. srpna 2019Zamyšlení

Výrok Hospodinův mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“ (Žalm 110,1) Včera jsme se začali zabývat Ježíšovým odkazem na Žalm 110. Ježíš ukázal farizejům na to, že přicházející Mesiáš/Kristus nebude pouze lidskou bytostí, ale také Bohem. Proto...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. srpna 2019Zamyšlení