<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. (Matouš 10,29–31) Co se týká sčítání vlasů na hlavě, v posledních několika...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. května 2019Zamyšlení

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. (Matouš 10,28) Znovu zaznívá „nebojte se“! „Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“ Ti, kteří „zabíjejí tělo“, budou mimo jiné pronásledovatelé, již...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. května 2019Zamyšlení

Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána. Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď! Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. května 2019Zamyšlení

Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat. … A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. května 2019Zamyšlení

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi. (Matouš 10,16.17) Někteří lidé mají dojem, že Ježíš má všechno obráceně. Setkali se totiž s členy církve, kteří byli bezelstní jako hadi a obezřetní...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. května 2019Zamyšlení

Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: „Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ (Matouš 10,5–8)...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. května 2019Zamyšlení

Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. května 2019Zamyšlení

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. května 2019Zamyšlení

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. … Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. května 2019Zamyšlení

S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. (Marek 4,26–28) Je to...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. května 2019Zamyšlení