<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Otec miluje Syna a všecku moc dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (Jan 3,35.36) „Věčný život“ spojuje dnešní čtení se včerejším. Verš 16 říká, že kdo věří, bude mít věčný...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. dubna 2019Zamyšlení

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. dubna 2019Zamyšlení

Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. (Jan 3,14.15) V těchto verších nás Ježíš vrací do dávného příběhu zaznamenaného ve 4. knize Mojžíšově 21,4–9. Děti Izraele se zde věnují svému oblíbenému...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. dubna 2019Zamyšlení

Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý?“ … „Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. dubna 2019Zamyšlení

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. března 2019Zamyšlení

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“ (Jan 3,1.2) Tady je další osoba, na kterou...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. března 2019Zamyšlení

Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; nepotřeboval, aby mu někdo o něm říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. (Jan 2,23–25) Když někdo dělá zázraky...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 29. března 2019Zamyšlení

Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. (Jan 1,9) Ježíš prokázal, že jeho slova mají moc a že vládne nad nemocemi, vzdáleností, přírodou, nadpřirozenem, hříchem, a dokonce i nad smrtí.Kdo to ale je, tento Ježíš? A co znamená pro mne? Sám Ježíš na...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. března 2019Zamyšlení

Přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: „Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!“ … Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl: „Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí.“ Oni se mu...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 27. března 2019Zamyšlení

A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“ (Matouš 9,2) Tady se nesetkáváme jen s dalším uzdravením. Tím nejpřekvapivějším na tomto zázraku je fakt, že Ježíš zde spojuje uzdravení muže...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. března 2019Zamyšlení