<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovinu svého jmění, Pane, dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.“ (Lukáš 19,8.9) Setkání s Ježíšem mění život. Opakovaně ve všech čtyřech...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. června 2019Zamyšlení

Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to uviděli, reptali: „On je hostem u hříšného člověka!“ (Lukáš 19,5–7) Když byl nejnenáviděnější muž ve městě nucen vylézt...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. června 2019Zamyšlení

Ježíš vešel do Jericha. … Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na moruši, aby ho uviděl, neboť tudy měl...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. června 2019Zamyšlení

Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: „Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. června 2019Zamyšlení

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. (Lukáš 16,19–21) Ježíš se...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. května 2019Zamyšlení

On mu řekl: „Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.“ (Lukáš 15,31.32) Jaká tragédie strávit celý život v otcově domě, a nikdy nepochopit, co...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. května 2019Zamyšlení

Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. … I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl: „Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 29. května 2019Zamyšlení

I vstal a šel ke svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: „Otče, zhřešil jsem … nejsem už hoden nazývat se tvým synem.“ Ale otec rozkázal svým služebníkům: „Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. května 2019Zamyšlení

Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. (Lukáš 15,18.19) Přinejmenším část teologie ztraceného syna je správná. Skutečně není hoden nazývat se synem, vždyť...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 27. května 2019Zamyšlení

A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. května 2019Zamyšlení