<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk a poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?“ Ježíš mu řekl: „Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.“ (Marek 10,17.18) Nejpozoruhodnější na celé události...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. července 2019Zamyšlení

Tu k němu přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“ Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘; takže již nejsou dva,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. července 2019Zamyšlení

Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu: „Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil; neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. července 2019Zamyšlení

Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: „Zaplať mi, co jsi dlužen!“ Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho: „Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!“ On však nechtěl, ale...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. července 2019Zamyšlení

S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven [deset tisíc talentů; KMS]. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. července 2019Zamyšlení

Ježíš mu odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.“ (Matouš 18,22) Včera jsme se začali zabývat Petrovou otázkou ohledně hranic odpouštění. Tento učedník však nepoložil jen otázku, ale hned přišel i s velkorysou odpovědí. Odpustit sedmkrát je mnoho, zvláště v citlivých otázkách.Ježíš odpovídá Petrovi nadvakrát....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. července 2019Zamyšlení

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?“ (Matouš 18,21) Petr zde pokládá zcela praktickou otázkou. Možná nás může udivit, proč se na to vůbec ptá. Zkusme si ale uvědomit, za jakých okolností...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. července 2019Zamyšlení

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby „ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď“. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. července 2019Zamyšlení

A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. … Mějte se na pozoru,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. července 2019Zamyšlení

V tu hodinu přišli učedníci k Ježíšovi s otázkou: „Kdo je vlastně největší v království nebeském?“ Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: „Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. června 2019Zamyšlení