<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi: „Haleluja! Spasení, sláva i moc patří Bohu našemu, protože pravé a spravedlivé jsou jeho soudy! Vždyť odsoudil tu velikou nevěstku, která přivedla zemi do záhuby svým smilstvím, spravedlivě ji potrestal za krev svých služebníků, která lpí...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 6. prosince 2018Zamyšlení

Hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: „Pojď sem, a ukážu ti, co se má stát potom.“ Zjevení 4‚1 Už jste se někdy dobývali do „zavřených dveří“? Není to vůbec příjemné, když vás někde...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 5. prosince 2018Zamyšlení

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn. Zjevení 3‚20.21 Pozvání na večeři bylo...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 4. prosince 2018Zamyšlení

Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 3. prosince 2018Zamyšlení

Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího… Zjevení 3‚14 Sedmý dopis z knihy Zjevení se týká současnosti. Popisuje stav křesťanství v době, která bezprostředně předchází konci světa.To, že se Ježíš církvi této doby představuje jako Stvořitel, není náhoda. Víra, že...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 2. prosince 2018Zamyšlení

Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 1. prosince 2018Zamyšlení

Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře… Zjevení 3‚7 Během osmnáctého a devatenáctého století dochází mezi protestanty k velkému duchovnímu probuzení. Věřící se znovu začínají zajímat o Bibli a její proroctví.Církev ve Filadelfii symbolizuje křesťanství v době...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 30. listopadu 2018Zamyšlení

Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev. Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření! … Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnily; ti budou chodit se mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni....

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 29. listopadu 2018Zamyšlení

Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: „Vím o tvých skutcích – podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.“ Zjevení 3‚1 Možná se vám to už také stalo – četli jste příběhy o tom, jak mocně se Ježíš projevoval v dějinách církve, a najednou vás...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 28. listopadu 2018Zamyšlení

Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti; vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel… Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ni nemoc… Tu poznají...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 27. listopadu 2018Zamyšlení