<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. května 2019Zamyšlení

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. května 2019Zamyšlení

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. … Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. května 2019Zamyšlení

S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. (Marek 4,26–28) Je to...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. května 2019Zamyšlení

Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. května 2019Zamyšlení

Učedníci k němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. května 2019Zamyšlení

Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. (Matouš 13,18) U Matouše 13,18–23 se setkáváme s něčím, co je v evangeliích velmi vzácné: Ježíš vysvětluje každou část svého podobenství o rozsévači, zaznamenaného ve verších 3–8. Tato lekce je velmi důležitá jak pro jeho učedníky, tak pro nás. Je totiž...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. května 2019Zamyšlení

Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní;...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. května 2019Zamyšlení

Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k nim mnoho v podobenstvích. (Matouš 13,1–3) Dostali jsme se do poloviny Ježíšovy služby. Nacházíme zde dva velké...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. května 2019Zamyšlení

Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“ (Marek 3,34.35) Pokus členů vlastní rodiny dostat jej pod kontrolu vedl Ježíše k předefinování smyslu rodiny. Myšlenkou v pozadí Ježíšovy...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. dubna 2019Zamyšlení