<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání: „Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu dály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale...

Vlastimil Fürst 3. června 2014Zamyšlení

Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: `Je posedlý.´ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: `Hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků!´ Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky.“ Mt 11,18.19 „Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: ‚Je posedlý.‘ Přišel Syn člověka, jí a pije –...

Vlastimil Fürst 2. června 2014Zamyšlení

Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.´ Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: `Je posedlý.´ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: `Hle, milovník...

Vlastimil Fürst 1. června 2014Zamyšlení

Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš. Mt 11,12-15 „Ode dnů Jana Křtitele až podnes království...

Vlastimil Fürst 31. května 2014Zamyšlení

Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli?...

Vlastimil Fürst 30. května 2014Zamyšlení

Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Mt 11,4-6 Jana Křtitele ve vězení přepadly pochybnosti o tom, zda je Ježíš skutečným...

Vlastimil Fürst 29. května 2014Zamyšlení

Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Mt 11,1-3 Jedním z velkých omylů nás křesťanů je domněnka,...

Vlastimil Fürst 28. května 2014Zamyšlení

Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných,...

Vlastimil Fürst 27. května 2014Zamyšlení

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Mt 10,38.39 V evangeliích čtu často slova, o kterých si myslím, že jim Ježíšovi učedníci, když je poprvé slyšeli z úst svého Mistra,...

Vlastimil Fürst 26. května 2014Zamyšlení

Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Mt 10,37-39 Při čtení Bible nejednou narazíme na myšlenku, která nám...

Vlastimil Fürst 25. května 2014Zamyšlení