<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy: `Hráli jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste nelomili rukama.´ Přišel Jan, nejedl, nepil – a říkají: `Je posedlý.´ Přišel Syn člověka, jí a pije – a říkají: `Hle, milovník...

Vlastimil Fürst 1. června 2014Zamyšlení

Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš. Mt 11,12-15 „Ode dnů Jana Křtitele až podnes království...

Vlastimil Fürst 31. května 2014Zamyšlení

Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli?...

Vlastimil Fürst 30. května 2014Zamyšlení

Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co vidíte a slyšíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Mt 11,4-6 Jana Křtitele ve vězení přepadly pochybnosti o tom, zda je Ježíš skutečným...

Vlastimil Fürst 29. května 2014Zamyšlení

Když Ježíš dokončil tyto příkazy svým dvanácti učedníkům, šel odtud učit a kázat v tamějších městech. Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých služebnících: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Mt 11,1-3 Jedním z velkých omylů nás křesťanů je domněnka,...

Vlastimil Fürst 28. května 2014Zamyšlení

Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných,...

Vlastimil Fürst 27. května 2014Zamyšlení

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Mt 10,38.39 V evangeliích čtu často slova, o kterých si myslím, že jim Ježíšovi učedníci, když je poprvé slyšeli z úst svého Mistra,...

Vlastimil Fürst 26. května 2014Zamyšlení

Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Mt 10,37-39 Při čtení Bible nejednou narazíme na myšlenku, která nám...

Vlastimil Fürst 25. května 2014Zamyšlení

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Mt 10,38 „Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden“ (Mt 10,38). Někteří křesťané věří, že ve „svém kříži“ musí hledat něco podobného, co prožil Ježíš na Golgotě, tedy mučednickou smrt.Ježíš vedený na popraviště...

Vlastimil Fürst 24. května 2014Zamyšlení

Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Mt 10,37 Když jsem byl mladší, záviděl jsem učedníkům, že mohli být s Ježíšem. Vlastně jim to v koutku své duše závidím dodnes. Ale přece jen se něco změnilo. Dnes si více uvědomuji, že být Ježíšovým...

Vlastimil Fürst 23. května 2014Zamyšlení