<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: `Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět...

Vlastimil Fürst 13. ledna 2014Zamyšlení

Tu ho vezme ďábel na do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: `Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen´!“ Ježíš mu pravil: „Je také psáno: `Nebudeš...

Vlastimil Fürst 12. ledna 2014Zamyšlení

Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: `Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.´“ Mt 4,2-4 Je...

Vlastimil Fürst 11. ledna 2014Zamyšlení

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Mt 4,1 Vzpomínáte si ještě na svou první cestu do školy? Já jsem se na ni těšil. Starší bratři už do školy chodili a já se nemohl dočkat, až budu chodit také. Konečně...

Vlastimil Fürst 10. ledna 2014Zamyšlení

Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?“ Ježíš mu odpověděl: „Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh...

Vlastimil Fürst 9. ledna 2014Zamyšlení

Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: `Náš otec je Abraham!´ Pravím vám, že Bůh...

Vlastimil Fürst 8. ledna 2014Zamyšlení

Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, Mt 3,4.5 Matouš ve svém vyprávění Ježíšova životopisu uvádí příběh zvláštního člověka, který „měl oděv z velbloudí srsti...

Vlastimil Fürst 7. ledna 2014Zamyšlení

Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: `Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel...

Vlastimil Fürst 6. ledna 2014Zamyšlení

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl...

Vlastimil Fürst 5. ledna 2014Zamyšlení

Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po...

Vlastimil Fürst 4. ledna 2014Zamyšlení