<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. Mt 13,2 Okolo Ježíše se scházelo stále více lidí. Někteří z nich byli jeho příznivci, další chtěli vidět muže, o kterém se povídalo široko daleko. Pak tu...

Vlastimil Fürst 30. června 2014Zamyšlení

Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Mt 13,1 Byl to náročný den. Ráno měl Ježíš spor s farizeji kvůli učedníkům, kteří zaháněli svůj hlad vymíláním klásků. Pak v jejich synagoze uzdravil muže s ochrnutou rukou, a když ještě uzdravil člověka, který byl slepý a němý, obvinili ho,...

Vlastimil Fürst 29. června 2014Zamyšlení

Někdo mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl tomu, kdo mu to řekl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ Ukázal na své učedníky a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého...

Vlastimil Fürst 28. června 2014Zamyšlení

Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne: `Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.´ Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je sám, a vejdou a bydlí tam; a konce...

Vlastimil Fürst 27. června 2014Zamyšlení

Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzazších končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu – a hle, zde je víc než Šalomoun. Mt 12,42 Znalci zákona spolu s farizeji po Ježíši požadují další důkazy toho, že je Mesiáš. Ježíš jim řekne,...

Vlastimil Fürst 26. června 2014Zamyšlení

On jim však odpověděl: „Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení; ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy tři dny a tři noci, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu...

Vlastimil Fürst 25. června 2014Zamyšlení

Tehdy mu na to řekli někteří ze zákoníků a farizeů: „Mistře, chceme od tebe vidět znamení.“ Mt 12,38 „Dokaž, že jsi…“ Tuto větu občas slýcháme i my. A někdy si ji říkáme i sami. Sami sobě chceme dokazovat, že už nejsme tak malí, abychom si o pár let později...

Vlastimil Fürst 24. června 2014Zamyšlení

Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré; zlý...

Vlastimil Fürst 23. června 2014Zamyšlení

Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím. Mt 12,31.32...

Vlastimil Fürst 22. června 2014Zamyšlení

Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje,...

Vlastimil Fürst 21. června 2014Zamyšlení