<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Neboť pravím vám: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. (Matouš 5,20) Toto šokující Ježíšovo prohlášení muselo učedníkům a dalším posluchačům doslova vyrazit dech. Jak by mohl být někdo spravedlivější než zákoníci a farizejové?Nechme však mluvit Ježíše bez ohledu na...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. března 2019Zamyšlení

Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. (Matouš 5,19) „Ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu“...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. března 2019Zamyšlení

Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. (Matouš 5,18) Ježíš se nemohl vyjádřit jasněji. Nic nemůže ani v nejmenším změnit Boží zákon. Jeho požadavky jsou věčné.Stejně jako jsou nebe a země symbolem stability,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. března 2019Zamyšlení

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. (Matouš 5,17) Tímto veršem přechází Ježíš do třetí části svého velkého kázání, v němž na začátku své pozemské služby představuje principy svého království. První část se v blahoslavenstvích zabývala charakterem křesťana (Matouš...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. března 2019Zamyšlení

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5,14–16) „Vy...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. března 2019Zamyšlení

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. (Matouš 5,13) Ve verši 13 se Ježíš posunuje od výkladu věnovaného charakteru křesťana ke krátké úvaze o jeho vlivu. Obojí je...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. února 2019Zamyšlení

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. (Matouš 5,10–12)...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 27. února 2019Zamyšlení

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. (Matouš 5,9) Být členem církve a být křesťanem není totéž. Někteří členové církve způsobují svým manželským partnerům, dětem, sousedům a sborovému společenství jen problémy.Prvním varovným příznakem takového člověka je jeho kritický a nesmlouvavý postoj. Vždy rád...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. února 2019Zamyšlení

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. (Matouš 5,8) Když stráže dovedly sira Waltera Raleigha k popravčímu špalku, kat se ho zeptal, jestli má dobře položenou hlavu. Raleigh odpověděl: „Milý příteli, je-li srdce na správném místě, pak na tom, kde spočívá hlava,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. února 2019Zamyšlení

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. (Matouš 5,7) Náš Pán pečlivě zvolil pořadí blahoslavenství tak, aby sledovala proces, ve kterém dochází ke spasení. Každé blahoslavenství logicky následuje po tom předchozím. Když si uvědomím, že nejsem schopen se sám nijak ospravedlnit a jsem skutečně chudý v duchu,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. února 2019Zamyšlení