<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům: „Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. srpna 2019Zamyšlení

Výrok Hospodinův mému pánu: „Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám.“ (Žalm 110,1) Včera jsme se začali zabývat Ježíšovým odkazem na Žalm 110. Ježíš ukázal farizejům na to, že přicházející Mesiáš/Kristus nebude pouze lidskou bytostí, ale také Bohem. Proto...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. srpna 2019Zamyšlení

Když se farizeové sešli, zeptal se jich Ježíš: „Co si myslíte o Mesiášovi? Čí je syn?“ Odpověděli mu: „Davidův.“ Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu svatém nazývá Pánem, když praví: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. srpna 2019Zamyšlení

Druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sám sebe.“ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci. (Matouš 22,39.40) Ježíšova odpověď, ve které uvádí jako největší přikázání milovat Boha, by na zodpovězení otázky zákoníka stačila. Ježíš si ale byl vědom toho, že některým...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. července 2019Zamyšlení

Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel: „Mistře, které přikázání v zákoně je největší?“ On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Matouš 22,34–37) Tato otázka,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. července 2019Zamyšlení

V ten den přišli za ním saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a předložili mu dotaz: „Mistře, Mojžíš řekl: ‚Zemře-li někdo bez dětí, ať se s jeho manželkou podle řádu švagrovství ožení jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.‘ U nás bylo sedm bratří. První po svatbě zemřel,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 29. července 2019Zamyšlení

Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky s herodiány, aby řekli: … „Pověz nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?“ Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: „Co mě pokoušíte, pokrytci?...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. července 2019Zamyšlení

A Ježíš k nim znovu mluvil v podobenstvích: „S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. … Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni;...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 27. července 2019Zamyšlení

Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici … potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. … Nakonec k nim poslal svého syna…...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. července 2019Zamyšlení

Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: „Synu, jdi dnes pracovat na vinici!“ On odpověděl: „Nechce se mi.“ Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: „Ano, pane.“ Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. července 2019Zamyšlení