<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Mt 5,5 Po chudých duchem zve Ježíš do svého království tiché. Koho tím myslí? Kdo může být považován za tichého? Proč Ježíš dává této vlastnosti tak výsadní postavení?Už jste se někdy ocitli v situaci, kdy vás druzí...

Vlastimil Fürst 26. ledna 2014Zamyšlení

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Mt 5,4 V zástupu kolem Ježíše je spousta lidí, kteří mají v srdci bolest. Představme si třeba ženu, které nedávno zemřelo její jediné dítě. Může si říkat: „Škoda že se Ježíš neobjevil dříve. Mé dítě mohlo žít…“...

Vlastimil Fürst 25. ledna 2014Zamyšlení

„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Mt 5,3 Když Ježíš hovoří o lidech, kterým otevře brány svého království, začíná slovy:„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské“ (Mt 5,3).Komu Ježíš adresuje tato slova? Předchozí biblický text říká, že Ježíš kolem sebe uviděl zástupy...

Vlastimil Fürst 24. ledna 2014Zamyšlení

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Mt 5,11.12 Když se Ježíš posadil a s ním i lidé v zástupech okolo, začíná kázat. Lidé kolem...

Vlastimil Fürst 23. ledna 2014Zamyšlení

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm,...

Vlastimil Fürst 22. ledna 2014Zamyšlení

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Mt 5,1 Jednoho dne vidí Ježíš opět veliký zástup lidí, kteří reagují na jeho uzdravování a kázání o pokání tím, že jdou za ním. Jsou to lidé, kteří touží po změně života. Věří,...

Vlastimil Fürst 21. ledna 2014Zamyšlení

Ježíš chodil po celé galileji, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, Desetiměstí, z Jeruzaléma, Judska...

Vlastimil Fürst 20. ledna 2014Zamyšlení

Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry,...

Vlastimil Fürst 19. ledna 2014Zamyšlení

Od té chvíle začal Ježíš kázat: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“ Mt 4,17 Podívejme se na to, o čem Ježíš přemýšlí na počátku své veřejné činnosti. Matouš jeho kázání v tomto období shrnuje do krátkého zvolání: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské„ (Mt...

Vlastimil Fürst 18. ledna 2014Zamyšlení

Když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři, v území Zabulón a Neftalím, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů – lid bydlící v temnotách uvidí...

Vlastimil Fürst 17. ledna 2014Zamyšlení