<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti tu moc dal?“ Ježíš jim odpověděl: „Já vám také položím otázku; jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít?...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. července 2019Zamyšlení

Když se ráno vracel do města, dostal hlad. Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu; ale nic na něm nenalezl, jen listí. I řekl mu: „Ať se na tobě na věky neurodí ovoce!“ A ten fíkovník najednou uschl. (Matouš 21,18.19) Na první pohled se zdá divné, že se...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. července 2019Zamyšlení

Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů; řekl jim: „Je psáno: ‚Můj dům bude zván domem modlitby‘, ale vy z něho děláte doupě lupičů.“ (Matouš 21,12.13) Očištěním chrámu přesouvá Ježíš souboj přímo do středu nepřátelského tábora. Jeho projev...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. července 2019Zamyšlení

Učedníci šli … přivedli oslici. … A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ Když vjel Ježíš...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. července 2019Zamyšlení

Ježíš řekl: „Zvedněte ten kámen!“ Sestra zemřelého Marta mu řekla: „Pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den.“ … Zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“ Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: „Rozvažte ho a nechte odejít!“...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. července 2019Zamyšlení

Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. července 2019Zamyšlení

Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království.“ (Matouš 20,20.21) Jen...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. července 2019Zamyšlení

Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen. (Matouš 20,18.19) Sice o tom nevědí, ale učedníci vůbec nepochopili podstatu Božího království a to, co se Ježíšovi děje....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. července 2019Zamyšlení

Mnozí první budou poslední a poslední první. (Matouš 19,30) Tak budou poslední první a první poslední. (Matouš 20,16) Včera jsme se začali zabývat podobenstvím o dělnících na vinici. Opustili jsme je ve chvíli, kdy ti, kteří byli najati jako první, reptají, protože se jim dostalo stejné odměny...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. července 2019Zamyšlení

Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: „Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!“ Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. července 2019Zamyšlení