<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Matouš 5,6) Se čtvrtým blahoslavenstvím se úhel pohledu mění. Doposud se první dvě dotýkala naší lidské slabosti a hříchu, od kterého se odvracíme, a třetí zmiňovalo pokoru křesťana uvědomujícího si své slabosti. Čtvrté blahoslavenství je...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. února 2019Zamyšlení

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. (Matouš 5,5) Ježíšovo učení ve třetím blahoslavenství opět stojí proti moudrosti akceptovatelné tímto světem. Podle Ježíše nezdědí zemi ctižádostiví, agresivní anebo sobečtí lidé. Budou to lidé tiší a mírní – ti, kteří si uvědomili svoji vlastní bezmocnost...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. února 2019Zamyšlení

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. (Matouš 5,3.4) Na samotném začátku Ježíšova přehledu charakteristik křesťana se nalézá chudoba ducha. Ve Starém zákoně se chudoba vyznačovala duchovním podtextem – byla ztotožňována s pokornou závislostí na Bohu....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. února 2019Zamyšlení

Sešel … a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu … ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. … A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: „Blaze vám, chudí,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. února 2019Zamyšlení

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. (Matouš 5,3.4) Není to zrovna dobrý způsob, jak začít kázání. Kazatel si to pořádně nerozmyslel. Je jisté, že nejde s dobou a věc politicky nezvládá. Rozhodně mu chybí vhled odborníka...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. února 2019Zamyšlení

Tu otevřel ústa a učil je: „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.“ (Matouš 5,2.3) U Matouše 5–7 nalézáme nejslavnější kázání, jaké kdy bylo proneseno. Kázání na hoře začíná osmi výroky, které se staly známými jako blahoslavenství. Každé z nich začíná řeckým slovem makarios, jež...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. února 2019Zamyšlení

Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. (Matouš 5,1) Ježíš věděl, že přišel čas, aby jeho služba nabrala jasnější a zřetelnější podobu. Jan Křtitel oznámil jeho příchod, při svém křtu byl ještě více naplněn Duchem svatým a požehnán Otcem, aby...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. února 2019Zamyšlení

Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. února 2019Zamyšlení

Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“ Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. (Jan 1,35–37) Často zapomínáme, že někteří z předních Ježíšových učedníků byli nejprve následovníky Jana Křtitele. To platilo...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. února 2019Zamyšlení

Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a šli za ním. (Matouš 4,18–20) Nastalo časné ráno. Na...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. února 2019Zamyšlení