<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

On (Ježíš), odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech. (Židům 1,3) Měli bychom se zeptat, kam vlastně přesně Ježíš šel, když vstoupil na nebesa.Těsně předtím, než se Štěpán...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. listopadu 2019Zamyšlení

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. listopadu 2019Zamyšlení

A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisíce; slyšel jsem je mocným hlasem volat: „Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení.“ A všechno stvoření na nebi, na zemi,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. listopadu 2019Zamyšlení

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. (Lukáš 24,50–53) Zde je další Lukášův...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. listopadu 2019Zamyšlení

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. listopadu 2019Zamyšlení

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Skutky 1,8) Když uvažujeme o celosvětové misii, až příliš často nám naskočí představa odchodu do vzdálené země, kde tamní „pohané“ ještě neslyšeli o Ježíši. Kristus...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. listopadu 2019Zamyšlení

Ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. (Skutky 1,8) Ježíš měl plán. Úspěšná misie není něčím, co se jednoduše nějak stane. Potřebné jsou myšlenka, správné nasměrování a moc. Prvním krokem v Ježíšově...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. listopadu 2019Zamyšlení

Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. (Lukáš 24,48.49) Jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Když...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. listopadu 2019Zamyšlení

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. listopadu 2019Zamyšlení

Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. … Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ … Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. listopadu 2019Zamyšlení