<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Matouš 5‚3 Šťastní jsou pokorní, nenamyšlení, vždyť těm patří Boží království. Matouš 5‚3; SNC Vzdělání. Všichni milující rodiče touží po tom, aby tuto hodnotu jejich děti získaly. Dělají také vše potřebné, aby se tato touha mohla...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 2. října 2018Zamyšlení

Když Ježíš uviděl zástupy lidí, vystoupil se svými učedníky na návrší, posadil se v jejich středu a učil je: „Kteří lidé jsou skutečně šťastní?“ Matouš 5‚1–3; SNC Štěstí je jedna z hodnot, po které touží každý z nás. Jak ho ale získat? Spousta lidí je přesvědčena o tom, že...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 1. října 2018Zamyšlení

Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly… Lukáš 6‚13 Je to už pár let, co moje žena absolvovala výběrové řízení na zajímavou pozici v soukromé firmě. Začalo víc jak tři sta uchazeček, na konci zůstaly tři.Lukáš zaznamenává zprávu...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 30. září 2018Zamyšlení

V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Lukáš 6‚12 Co děláte v noci? Já většinou spím nebo se o to alespoň pokouším. S přibývajícími roky zjišťuji, že když se jeden den nevyspím, není to pak druhý den ono.Přiznám se, že jsem...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 29. září 2018Zamyšlení

To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se mu stavěl na roveň. Jan 5‚18 Je to smutné, ale ve jménu různých bohů umírají lidé po celou dobu existence lidského...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 28. září 2018Zamyšlení

Ježíš jim řekl: „Ptám se vás: Je dovoleno v sobotu činit dobře, či zle, život zachránit, či zahubit?“ Rozhlédl se po nich a řekl tomu člověku: „Zvedni tu ruku!“ On to učinil a jeho ruka byla zase zdravá. Lukáš 6‚9.10 Židovští duchovní nebyli pro své pojetí Zákona...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 27. září 2018Zamyšlení

Ale farizeové a jejich zákoníci reptali a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že jíte s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ Lukáš 5‚30–32 Máte něco, čeho byste se rádi zbavili? Myslím nějakou vlastnost nebo nectnost. Já...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 26. září 2018Zamyšlení

Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všechno, vstal a šel za ním. Lukáš 5‚27.28 Patřím ke generaci, která nemá moc ráda změny. Navíc nejsem ani vyznavačem rizik, se kterými jsou změny často spojené. Možná i proto...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 25. září 2018Zamyšlení

„Je snadnější říci ‚Jsou ti odpuštěny tvé hříchy‘, nebo říci ‚Vstaň a choď ‘? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy,“ řekl ochrnutému: „Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů.“ A ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 24. září 2018Zamyšlení

Zákoníci a farizeové začali uvažovat: „Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh?“ Lukáš 5‚21 Pokud trpíme za své „hříchy“, je to zlé, ale ještě horší je, když nám někdo oplatí zlem naše dobro. S tím se pak člověk...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 23. září 2018Zamyšlení