<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Ale Maria to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. (Lukáš 2,19) „Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. (Lukáš...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. února 2019Zamyšlení

Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. února 2019Zamyšlení

Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Lukáš 2,40) Posouváme se rychle vpřed o 12 let. Verš 39 zobrazuje malého Ježíše (po krátkém pobytu v Egyptě), jak se s rodiči navrací do Nazareta. A už ve verši 41 začíná popis jeho cesty do Jeruzaléma, kam směřuje ve...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. ledna 2019Zamyšlení

Když (mudrci) odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ (Matouš 2,13) Od tohoto bodu dále dominuje příběhu Ježíše stín kříže....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. ledna 2019Zamyšlení

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina … a aby podle ustanovení zákona obětovali … V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 29. ledna 2019Zamyšlení

Znepokojil se (Herodes) a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka.“ (Matouš 2,3–5) Existuje ještě třetí možná reakce na Ježíše, se kterou se setkáváme...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. ledna 2019Zamyšlení

Když to uslyšel Herodes, znepokojil se … svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. … Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 27. ledna 2019Zamyšlení

Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. ledna 2019Zamyšlení

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Matouš 2,1.2) Jednou z důležitých biblických pravd je,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. ledna 2019Zamyšlení

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina. Tu se ukázalo na nebi jiné znamení: Veliký ohnivý drak s deseti rohy a sedmi hlavami, a na každé...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. ledna 2019Zamyšlení