<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. Genesis 1‚3–5 Na počátku stvořil Bůh zemi zaplavenou vodou, navíc ještě zahalenou tmou. Pak plynul...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 5. ledna 2018Zamyšlení

…a nad vodami se vznášel Boží Duch. Genesis 1‚2; B21 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, která byla pustá, prázdná a byla na ní tma. Jenže tím to, podle knihy Genesis, naštěstí neskončilo.Už mnohokrát jsem slyšel myšlenku, že Bůh sice stvořil naši planetu, ale pak...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 4. ledna 2018Zamyšlení

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Genesis 1‚2 Kniha Genesis začíná zprávou o stvoření. Podle teologů je první kapitola Bible psaná jako židovský rodokmen. V něm je to nejpodstatnější vždy na začátku a na konci.Na začátku tohoto zvláštního rodokmenu je Stvořitel. Na jeho konci...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 3. ledna 2018Zamyšlení

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Genesis 1‚1 Bible začíná konstatováním: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi…“ (Gn 1‚1). Je zvláštní, že tu není ani slovo o tom, kdy tento počátek nastal. Přesto se mnozí věřící i ateisté pokoušejí najít datum, kdy to vše začalo.Také jsem...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 2. ledna 2018Zamyšlení

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 Stále více lidí věří tomu, že na počátku vesmíru byla velká rána, která dala do pohybu neskutečný počet náhodných procesů, na jejichž konci je život na naší planetě –...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 1. ledna 2018Zamyšlení

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5‚17 Ti, kdo jsou novým stvořením v Ježíši Kristu, budou přinášet ovoce Ducha – „lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání“ (Ga 5‚22.23). Vírou v Božího Syna půjdou v jeho stopách,...

Bože, prosím Tě o moudrost... 31. prosince 2017Zamyšlení

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1. Petrův 5‚5 Posvěcení lidé jsou pokorní. Uvědomují si, tak jako kdysi Mojžíš, nedotknutelnost Boží svatosti a na pozadí této Boží čistoty a vznešené dokonalosti poznávají svou vlastní nedostatečnost…I když se život křesťana vyznačuje pokorou, neznamená to, že...

Bože, prosím Tě o moudrost... 30. prosince 2017Zamyšlení

Vždyť nás má ve své moci láska Kristova – nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli; a za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. 2. Korintským 5‚14.15...

Bože, prosím Tě o moudrost... 29. prosince 2017Zamyšlení

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1. Janův 4‚8 Pravým Kristovým učedníkem nemůže být ten, jehož srdce není plné lásky k Bohu a k bližnímu, i kdyby víru vyznával sebehorlivěji. I kdyby měl velkou víru a moc konat divy, jeho víra bez lásky nemá cenu. I kdyby byl velmi...

Bože, prosím Tě o moudrost... 28. prosince 2017Zamyšlení

Přišla také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice.“ Marek 12‚42.43 Lakomství svádí lidi k tomu, aby si na uspokojení vlastních zálib ponechávali...

Bože, prosím Tě o moudrost... 27. prosince 2017Zamyšlení