<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Řekl Petrovi: „To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne tento kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 6. listopadu 2018Zamyšlení

Vzal s sebou Petra a oba syny Zebedeovy; tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 5. listopadu 2018Zamyšlení

Tu jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete…“ Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy ne!“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív, než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ Petr prohlásil: „I...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 4. listopadu 2018Zamyšlení

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 3. listopadu 2018Zamyšlení

Ježíš mu řekl: „Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. … Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 2. listopadu 2018Zamyšlení

Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno.“ Matouš 24‚1.2 Pro učedníky to tehdy musel být šok. Jejich mistr jim...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 1. listopadu 2018Zamyšlení

Vy však si nedávejte říkat „Mistře“: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno „Otec“: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat „Učiteli“: váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 31. října 2018Zamyšlení

A hle, dva slepí seděli u cesty; když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet: „Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!“ Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc: „Smiluj se nad námi, Pane, Synu Davidův!“ Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 30. října 2018Zamyšlení

Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby „ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď “. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 29. října 2018Zamyšlení

Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. Matouš 18‚6 Jsou situace, kdy by měly jít ohledy a veškerá tolerance stranou – bez ohledu na...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 28. října 2018Zamyšlení