<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam. Dnů Terachových bylo dvě stě pět let, když v Cháranu umřel. Genesis 11‚31.32 Potopa už...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 1. března 2018Zamyšlení

„Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 28. února 2018Zamyšlení

Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. Genesis 11‚4 Říká se, že je dobré mít vždy „zadní vrátka“. Otázkou je, zda je to potřeba. Znám situace, kdy právě takové jednání podkopává vzájemnou důvěru.Lidstvo...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 27. února 2018Zamyšlení

Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. … „Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!“ Genesis 9‚21.22.25 Co cítíte při pohledu na opilce? Máte radost, když...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 26. února 2018Zamyšlení

Ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Genesis 9‚1.2 Vzpomínám na to, jak mi jeden důstojník...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 25. února 2018Zamyšlení

Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. … Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Genesis 9‚13.16 Duha, symbol naděje, má dnes trochu...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 24. února 2018Zamyšlení

Noe pak vybudoval Hospodinu oltář… I ucítil Hospodin libou vůni a řekl si v srdci: „Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý, už nikdy nezhubím všechno živé, jako jsem učinil. Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 23. února 2018Zamyšlení

Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla již země suchá. I promluvil Bůh k Noemu: „Vyjdi z archy, ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno tvorstvo, jež je s tebou… Ať se na zemi hemží, ať se na zemi plodí a množí.“ Genesis 8‚14–17 Umíte...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 22. února 2018Zamyšlení

Čekal ještě dalších sedm dní a znovu vypustil holubici z archy. A holubice k němu v době večerní přilétla, a hle, měla v zobáčku čerstvý olivový lístek. Tak Noe poznal, že vody ze země ustoupily. Čekal ještě dalších sedm dní a opět vypustil holubici; už se však k němu zpátky nevrátila. Genesis 8‚10–12...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 21. února 2018Zamyšlení

Bůh však pamatoval na Noeho i na všechnu zvěř a všechen dobytek, který s ním byl v arše. Způsobil, že nad zemí zavanul vítr, a vody se uklidnily. Genesis 8‚1 Jen ten, kdo někdy zažil pořádnou bouři na moři, ví, jak je lidem, kteří jsou „uvězněni“ v neovladatelném plavidle. Nevidí,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. února 2018Zamyšlení