<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Matouš 5,14–16) „Vy...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. března 2019Zamyšlení

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. (Matouš 5,13) Ve verši 13 se Ježíš posunuje od výkladu věnovaného charakteru křesťana ke krátké úvaze o jeho vlivu. Obojí je...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. února 2019Zamyšlení

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. (Matouš 5,10–12)...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 27. února 2019Zamyšlení

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. (Matouš 5,9) Být členem církve a být křesťanem není totéž. Někteří členové církve způsobují svým manželským partnerům, dětem, sousedům a sborovému společenství jen problémy.Prvním varovným příznakem takového člověka je jeho kritický a nesmlouvavý postoj. Vždy rád...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 26. února 2019Zamyšlení

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. (Matouš 5,8) Když stráže dovedly sira Waltera Raleigha k popravčímu špalku, kat se ho zeptal, jestli má dobře položenou hlavu. Raleigh odpověděl: „Milý příteli, je-li srdce na správném místě, pak na tom, kde spočívá hlava,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. února 2019Zamyšlení

Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. (Matouš 5,7) Náš Pán pečlivě zvolil pořadí blahoslavenství tak, aby sledovala proces, ve kterém dochází ke spasení. Každé blahoslavenství logicky následuje po tom předchozím. Když si uvědomím, že nejsem schopen se sám nijak ospravedlnit a jsem skutečně chudý v duchu,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 24. února 2019Zamyšlení

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. (Matouš 5,6) Se čtvrtým blahoslavenstvím se úhel pohledu mění. Doposud se první dvě dotýkala naší lidské slabosti a hříchu, od kterého se odvracíme, a třetí zmiňovalo pokoru křesťana uvědomujícího si své slabosti. Čtvrté blahoslavenství je...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. února 2019Zamyšlení

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. (Matouš 5,5) Ježíšovo učení ve třetím blahoslavenství opět stojí proti moudrosti akceptovatelné tímto světem. Podle Ježíše nezdědí zemi ctižádostiví, agresivní anebo sobečtí lidé. Budou to lidé tiší a mírní – ti, kteří si uvědomili svoji vlastní bezmocnost...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. února 2019Zamyšlení

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. (Matouš 5,3.4) Na samotném začátku Ježíšova přehledu charakteristik křesťana se nalézá chudoba ducha. Ve Starém zákoně se chudoba vyznačovala duchovním podtextem – byla ztotožňována s pokornou závislostí na Bohu....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. února 2019Zamyšlení

Sešel … a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu … ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. … A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: „Blaze vám, chudí,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. února 2019Zamyšlení