<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Lukáš 2‚17–19 Lidé, kteří mají dobrou paměť, nejsou většinou moc oblíbení. Připomínají nám totiž to, nač...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 7. září 2018Zamyšlení

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 6. září 2018Zamyšlení

Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Lukáš 2‚14; BK Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2‚14 Občas dostávám otázku: „Proč je na světě tolik zla? Proč proti němu ten tvůj Bůh konečně...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 5. září 2018Zamyšlení

Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se… Matouš...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 4. září 2018Zamyšlení

Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 3. září 2018Zamyšlení

A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů, pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti, aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 2. září 2018Zamyšlení

Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 1. září 2018Zamyšlení

On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Lukáš 1‚63.64 Zažili jste jako děti „domácí vězení“? Já ano a dodnes si vzpomínám, jak jsem se těšil, až skončí. Zase...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 31. srpna 2018Zamyšlení

Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to poznám?“ … „Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to stane…“ Lukáš 1‚18.20 „Dej si dobrý pozor, zač se modlíš! Bůh totiž může tvou modlitbu vyslyšet!“ Tato slova mi kdysi dávno říkal stařičký pastor, ale já mu...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 30. srpna 2018Zamyšlení

Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan.“ Lukáš 1‚13 Zachariáš a Alžběta už byli staří. Trápilo je, že nemohou mít děti. Jednou, když měl Zachariáš službu v Jeruzalémském chrámu, vidí anděla. Ne...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 29. srpna 2018Zamyšlení