<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích. … Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. května 2019Zamyšlení

S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. (Marek 4,26–28) Je to...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. května 2019Zamyšlení

Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu ukázal se i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. května 2019Zamyšlení

Učedníci k němu přistoupili a řekli: „Proč k nim mluvíš v podobenstvích?“ On jim odpověděl: „Protože vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Proto k nim mluvím...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. května 2019Zamyšlení

Vy tedy slyšte výklad podobenství o rozsévači. (Matouš 13,18) U Matouše 13,18–23 se setkáváme s něčím, co je v evangeliích velmi vzácné: Ježíš vysvětluje každou část svého podobenství o rozsévači, zaznamenaného ve verších 3–8. Tato lekce je velmi důležitá jak pro jeho učedníky, tak pro nás. Je totiž...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. května 2019Zamyšlení

Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní;...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. května 2019Zamyšlení

Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k nim mnoho v podobenstvích. (Matouš 13,1–3) Dostali jsme se do poloviny Ježíšovy služby. Nacházíme zde dva velké...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. května 2019Zamyšlení

Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři! Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.“ (Marek 3,34.35) Pokus členů vlastní rodiny dostat jej pod kontrolu vedl Ježíše k předefinování smyslu rodiny. Myšlenkou v pozadí Ježíšovy...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. dubna 2019Zamyšlení

Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel. Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ (Marek 3,31–33) V Novém zákoně se toho mnoho...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 29. dubna 2019Zamyšlení

Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl. (Marek 3,20.21) Situace musí být dost vážná, když dokonce i členové vaší rodiny začnou říkat, že jste se...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. dubna 2019Zamyšlení