<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 23. ledna 2019Zamyšlení

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. (Lukáš 2,7) Cesta z Nazareta do Betléma je dlouhá asi 130 kilometrů. Přelidněnost v důsledku masy lidí, kteří se přišli kvůli sčítání zapsat, způsobila, že se...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 22. ledna 2019Zamyšlení

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. … Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. ledna 2019Zamyšlení

To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel“, to jest přeloženo „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. ledna 2019Zamyšlení

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Matouš 1,21) Navzdory tomu, co jsme četli včera, v určitém smyslu Ježíš skutečně jednal jako král dobyvatel. Vždyť „vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“. Zde je třeba, abychom slovo „hřích“ chápali nejen ve...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 19. ledna 2019Zamyšlení

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Matouš 1,21) Zde se setkáváme s revolučním prohlášením o poslání Mesiáše. Od prvního verše svého evangelia představuje Matouš Ježíše jako Mesiáše a Syna Davidova. V židovském vnímání mají oba tyto tituly politický podtext. K jejich spojení...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. ledna 2019Zamyšlení

Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 17. ledna 2019Zamyšlení

Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. ledna 2019Zamyšlení

Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel. (Lukáš 1,38) Marie mohla na oněch pár slov, která jí anděl pověděl, reagovat mnoha způsoby. Docela normální odpovědí by bylo: „Myslíš si, že jsem blázen? Opravdu očekáváš,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 15. ledna 2019Zamyšlení

Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. … Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ (Lukáš 1,34–37) Marie byla možná...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 14. ledna 2019Zamyšlení