<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován. Lukáš 1‚3.4 S partou kopáčů jsem tehdy o prázdninách prožil pár týdnů. Jejich parťák se smál mé víře...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 27. srpna 2018Zamyšlení

I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 26. srpna 2018Zamyšlení

On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou. Malachiáš 3‚24 Včera jsem vzpomenul ženu, která, když nedostala peníze, proklela mého kamaráda. Je docela možné, že my nikoho neproklínáme. Znamená to ale, že jsme nutně lepší?Stvořitel varuje, že...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 25. srpna 2018Zamyšlení

Hle, posílám k vám proroka Elijáše, dříve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou. Malachiáš 3‚23.24 Kamarád nedávno na ulici potkal ženu, která mu nejdříve chtěla za malý obnos popřát „něco...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 24. srpna 2018Zamyšlení

Pij vodu z vlastní nádrže, tu, jež vyvěrá z tvé studnice. Mají se tvé prameny roztékat ven do široka jako vodní toky? Tobě mají patřit, tobě jedinému, a ne cizím spolu s tebou. Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí, z milované laně, z líbezné srny; její prsy...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 23. srpna 2018Zamyšlení

Toto praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a budeš-li střežit, co jsem ti svěřil, budeš obhajovat můj dům a střežit má nádvoří a já ti dám právo přicházet mezi ty, kteří zde stojí. Zacharjáš 3‚7 V poslední době se hodně hovoří o nebezpečí hrozícím naší kultuře...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 22. srpna 2018Zamyšlení

Jóšua totiž, jak stál před poslem, byl oblečen do špinavého šatu. A Hospodin se obrátil k těm, kteří tu před ním stáli: „Svlékněte z něho ten špinavý šat.“ Jemu pak řekl: „Pohleď, sňal jsem z tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Řekl jsem: Vstavte...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 21. srpna 2018Zamyšlení

Potom mi ukázal velekněze Jóšuu, jak stojí před Hospodinovým poslem, a po pravici mu stál satan, aby proti němu vnesl žalobu. Hospodin však satanovi řekl: „Hospodin ti dává důtku, satane, důtku ti dává Hospodin, který si vyvolil Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohně?“ Zacharjáš...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. srpna 2018Zamyšlení

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6‚8 „Byl bych se stal křesťanem, kdyby nebylo křesťanů.“ Slova Mahátmy Gándhího dlouhá léta výstižně charakterizují důvod, proč je...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. srpna 2018Zamyšlení

Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Ozeáš 6‚6 „Uvědom si, že jako křesťan musíš pomáhat každému člověku, který tě požádá o pomoc!“ Tuto větu mi nedávno napsal jeden čtenář mého blogu.Přiznám se, že otázka pomoci je téma, nad kterým uvažuji velice často....

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. srpna 2018Zamyšlení