<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. listopadu 2019Zamyšlení

Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat: „Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. listopadu 2019Zamyšlení

„A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. listopadu 2019Zamyšlení

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. listopadu 2019Zamyšlení

Někteří ze stráže přišli do města a oznámili velekněžím, co se všechno stalo. Ti se sešli se staršími, poradili se a dali vojákům značné peníze s pokynem: „Řekněte, že jeho učedníci přišli v noci a ukradli ho, když jste spali. A doslechne-li se to vladař, my to urovnáme a postaráme se,...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. listopadu 2019Zamyšlení

Petr se rozběhl ke hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. (Lukáš 24,12) Dnešní verš je zvláštní tím, že se v mnoha moderních překladech Bible neobjevuje. U řady překladů následuje po verši 11 hned verš 13, přičemž...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. listopadu 2019Zamyšlení

Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděly apoštolům. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. (Lukáš 24,10.11) V našem včerejším čtení anděl přikázal ženám, aby učedníkům pověděly o vzkříšení, ale „ženy šly a utíkaly od hrobu, protože na...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. října 2019Zamyšlení

Řekl jim (anděl): „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte učedníkům, zvláště Petrovi: ‚Jde před vámi do Galileje; tam ho spatříte, jak vám řekl.‘“ Ženy šly a utíkaly od hrobu, protože...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. října 2019Zamyšlení

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišly k hrobu s vonnými mastmi, které připravily. Nalezly však kámen od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily se tváří k zemi....

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 29. října 2019Zamyšlení

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.“ (Matouš 28,5.6) Na některé věci člověk nezapomene. Zcela přesně si vzpomínám, jak jsem jednoho slunného podzimního dne myl...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 28. října 2019Zamyšlení