<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. září 2018Zamyšlení

Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“ On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: „Mistře, co máme dělat?“ On jim řekl: „Nevymáhejte víc,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. září 2018Zamyšlení

Procházel pak celým krajem kolem Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, jak je to popsáno v knize výroků proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte Pánovu cestu! Napřimujte jeho stezky! Každé údolí bude vyplněno a každá hora a pahorek budou sníženy. Křivé věci budou přímé, hrbolaté...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. září 2018Zamyšlení

Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. … A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Lukáš 2‚40.52 Jen málo lidí si uvědomuje, jak ošidné je považovat vše za samozřejmé. Když se narodí zdravé dítě, je to zázrak. A když se nám...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 10. září 2018Zamyšlení

Když odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta… Matouš...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 9. září 2018Zamyšlení

Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina… Lukáš 2‚21.22 Rituály, zvyky i tradice hrály v životě...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 8. září 2018Zamyšlení

Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Lukáš 2‚17–19 Lidé, kteří mají dobrou paměť, nejsou většinou moc oblíbení. Připomínají nám totiž to, nač...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 7. září 2018Zamyšlení

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 6. září 2018Zamyšlení

Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. Lukáš 2‚14; BK Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2‚14 Občas dostávám otázku: „Proč je na světě tolik zla? Proč proti němu ten tvůj Bůh konečně...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 5. září 2018Zamyšlení

Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se… Matouš...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 4. září 2018Zamyšlení