<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. září 2019Zamyšlení

Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. září 2019Zamyšlení

Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mne už neuzří, vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. (Jan 14,18–20) Teď už musel...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. září 2019Zamyšlení

A já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (Jan 14,16.17) Tímto oddílem se dostáváme k dalšímu velkému tématu čtvrtého...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. září 2019Zamyšlení

Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. (Jan 14,15) S myšlenkou představenou v tomto verši se dostáváme k tématu, k němuž se apoštol Jan bude znovu a znovu vracet. Jestliže milujeme Boha, budeme zachovávat jeho přikázání; jestliže milujeme Ježíše, budeme poslouchat jeho přikázání.Je třeba poznamenat, že Boží přikázání se...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. září 2019Zamyšlení

Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,5.6) Tomáš mohl mít své chyby, přinejmenším byl ale upřímný. Ježíš znovu opakoval svým následovníkům, co...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 3. září 2019Zamyšlení

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 2. září 2019Zamyšlení

Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Tu jim Ježíš řekl: „Vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť jest psáno: ‚Budou bít pastýře a rozprchnou se ovce stáda.‘ Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje.“ Na to mu řekl Petr: „Kdyby všichni od...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 1. září 2019Zamyšlení

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal i kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. srpna 2019Zamyšlení

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. (Jan 13,34.35) Bylo to jedno z těch kázání, na která nikdy nezapomenu. Kázal jsem na...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 30. srpna 2019Zamyšlení