<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. (Lukáš 1,31–33) I když Marii zjevení anděla Gabriela, jenž ji...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 13. ledna 2019Zamyšlení

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila… Anděl jí řekl:...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. ledna 2019Zamyšlení

Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. (Matouš 1,1) Tohle je zvláštní způsob, jakým autor začíná svoji knihu. Pokud by dnes v jednadvacátém století někdo v první kapitole své biografické knihy uvedl dlouhý seznam jmen, mohl by si být jist, že jeho rukopis skončí u vydavatele...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. ledna 2019Zamyšlení

On (Ježíš Kristus) předchází všechno, všechno v něm spočívá. (Koloským 1,17) Náš dnešní úryvek přichází se dvěma šokujícími prohlášeními o Ježíši. Prvním z nich je, že „předchází všechno“. Ježíš existoval i v nekonečné minulosti, jakou si ani nedokážeme představit. Nikdy nebyla doba, kdy by neexistoval. Jeho existence je stejně...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 10. ledna 2019Zamyšlení

Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven (podoben) Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob (podobu) služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 9. ledna 2019Zamyšlení

Víte přece, že jste … nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi …, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. (1. list Petrův 1,18–20) Pozemská služba Božího Syna nebyla nějakým...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 8. ledna 2019Zamyšlení

Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. (Jan 3,13) Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. (Jan 6,38) Co je to za člověka? Kdo může o sobě troufale tvrdit, že sestoupil...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 7. ledna 2019Zamyšlení

A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět. (Jan 17,5) Pozemský Ježíš si byl jasně vědom svého věčného božství. Nikdo nevěděl lépe než On, čeho všeho se musel vzdát, když se stal člověkem. Nyní se modlí...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 6. ledna 2019Zamyšlení

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine … na jeho království. (Izajáš 9,5.6) Ono věčné „já jsem“...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. ledna 2019Zamyšlení

Ježíš jim (Židům) odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se ­Abraham narodil, já jsem.“ Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu. (Jan 8,58.59) Jak zvláštní pasáž, pomyslel jsem si, když jsem poprvé četl Janovo...

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 4. ledna 2019Zamyšlení