<< >>

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.“ (Matouš 25,31–34)

Kdykoliv mám kázání o podobenství o ovcích a kozlech (Matouš 25,31–46), vždycky dávám posluchačům domácí úkol; totiž aby spočítali otazníky.
Ježíš učí, že poslední soud bude plný překvapení. Mnozí z těch, kdo patří do církve, zjistí, že jsou kozly, a to navzdory tomu, že navenek vzbuzovali opačné zdání, zatímco další budou překvapeni, když zjistí, že se jim jako ovcím dostává požehnání.
Podobenství o ovcích a kozlech dovádí téma soudu, jež začalo u Matouše 23, k jeho vyvrcholení. Současně uzavírá i Ježíšovo učení o připravenosti. Zatímco první tři podobenství z pěti kladla důraz na bdění (Matouš 24,42–25,13) a čtvrté zdůraznilo při bdění důležitost toho, být aktivní, toto páté (verše 31–46) výslovně definuje povahu této aktivity.
Příběh o ovcích a kozlech je vyobrazením konečného oddělení, k němuž dojde, až Ježíš přijde na nebeských oblacích. V tomto příběhu není prostor pro nějakou střední cestu anebo další příležitost. Člověk je buďto ovcí (jež je běžným starozákonním symbolem Božího lidu), anebo kozlem. Buďto je postaven doprava (symbol přízně), anebo doleva (symbol nepřízně). Proti tomuto soudnímu rozhodnutí se nelze odvolat. Rozdělení je konečné. Ti jedinci, kteří řádně nevyužili čas čekání a bdění před druhým příchodem Krista, zjistí, že jsou pro Boží království ztraceni (verš 46).
Jak už jsem podotknul, důležitým prvkem v tomto podobenství je moment překvapení. Jak ovce, tak kozlové jsou verdiktem krále ve svém konkrétním případě polekáni. Obě skupiny vyslovují nad tímto rozhodnutím pochybnosti (verše 37–39.44).
Ježíš vyjasňuje, že důvodem tohoto překvapení je falešné chápání náboženství, jež zastává většina lidí.
K tomuto tématu se vrátíme zítra. Mezitím je třeba, abychom zkoumali sami sebe a zamysleli se nad tím, co pro nás osobně znamená být zbožným křesťanem.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 18. srpna 2019 Zamyšlení