<< >>

Mnozí první budou poslední a poslední první. (Matouš 19,30)

Tak budou poslední první a první poslední. (Matouš 20,16)

Včera jsme se začali zabývat podobenstvím o dělnících na vinici. Opustili jsme je ve chvíli, kdy ti, kteří byli najati jako první, reptají, protože se jim dostalo stejné odměny jako těm, kdo pracovali jen na sklonku dne.
Hospodář říká, že jim nekřivdí. Vždyť jim přece vyplatil to, na čem se dohodli. Problémem v očích těchto pracovníků bylo, že hospodář byl velkorysý k těm, kteří byli najati později. „Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?“ ptá se hospodář (Matouš 20,15).
V příběhu se otevírá téma milosti – dávání lidem více dobrého, než si zaslouží. Dělníci najatí jako první si tak ve skutečnosti stěžují na Boží milosrdenství. Hospodářova štědrost je vyvádí z míry.
V dnešním čtení z Písma si můžeme povšimnout, že Ježíš zarámoval toto podobenství opakováním slov „první budou poslední“. Jedná se o jemné varování a výtku vůči Petrovi a jeho druhům.
Ježíš jim již řekl, co chtěli slyšet – že se jim dostane trůnů, bohatství a vážnosti v Božím království. Nyní jim předkládá to, co slyšet potřebují – že by se neměli důležitě naparovat jen proto, že byli jeho prvními učedníky.
Toto učení má přímé důsledky i pro nás, moderní učedníky. Z podobenství totiž vyplývá, že ti první se do Božího království vůbec nemusejí dostat, pokud se nezbaví reptání nad Božím milosrdenstvím a neodloží přílišné zabývání se vlastním postavením a odměnou.
Ježíš nepochybně směřoval svá slova o tom, že první budou poslední, na Petra a ostatní učedníky. Dnes však mohou platit pro ty, kdo Ježíši sloužili celý svůj život – v protikladu k těm, kteří se obrátili až v pokročilém věku. Anebo pro dlouhodobé členy církve, kteří pomáhali financovat a budovat místní sbor – v kontrastu ke členům, již se připojili později a dostávají se na vedoucí místa v církvi.
Nakonec bychom měli porozumět také univerzálnímu významu tohoto podobenství. Ani jeden z nás není natolik dobrý a svatý, že by mohl reptat nad Boží milostí vůči druhým. Pokud tak budeme činit, můžeme se dostat na nezáviděníhodnou poslední pozici, přestože jsme začali na první.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 16. července 2019 Zamyšlení