<< >>

Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům: „Víte, že za dva dny jsou Velikonoce, a Syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován.“ Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kaifáš, a uradili se, že se Ježíše zmocní lstí a že ho zabijí. Říkali: „Jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nebouřil.“ (Matouš 26,1–5)

Evangelijní příběh nyní dostává rychlý spád. Od Petrova vyznání, že Ježíš je Mesiáš, se události blíží kříži, zatímco Ježíš se snaží pomoci učedníkům, aby pochopili, co to znamená, že je Mesiáš. Jenže oni tomu pořád nerozumějí. Ježíš jim však předal dostatek instrukcí, které jim pomohou všechno si dát dohromady, až si po vzkříšení připomenou jeho slova.
Ježíšova smrt není epilogem či dodatkem k jeho životu. Naopak, jeho oběť na kříži dává Ježíšovu životu smysl. Vždyť přece Ježíš přišel na zemi, aby „dal svůj život jako výkupné za mnohé“ (Matouš 20,28). Jeho krev měla být prolita „za mnohé na odpuštění hříchů“ (Matouš 26,28); vždyť svojí smrtí a vzkříšením „vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“ (Matouš 1,21).
Ježíšova smrt je ústředním tématem evangelií. Když Martin Kähler nazval evangelia „pašijovým příběhem s rozšířeným úvodem“, položil důraz na správné místo.
Ježíš vykonává svoji poslední cestu do Jeruzaléma. Jeho služba učení a uzdravování končí. Již od něj neuslyšíme mnoho slov, kromě těch, která pronese k učedníkům, a to zvláště během poslední večeře a modlitby v Getsemane. Namísto toho sledujeme drama, kdy Židé s pomocí římských nepřátel křižují svého Mesiáše.
Ježíš nečelí kříži jako figurka v událostech, nad kterými nemá kontrolu. Ví, co se stane – a tuto jednodenní cestu do Jeruzaléma mohl odmítnout. Bible jej zobrazuje jako toho, kdo má věci ve svých rukou. „Dávám svůj život, abych jej opět přijal,“ říká svým učedníkům. „Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe“ (Jan 10,17.18).
Ale i když má Ježíš věci pod kontrolou a ví, co se bude dít, neznamená to, že se jiné síly nesnaží všemi prostředky dosáhnout svého vytouženého cíle. „Oficiální“ Jeruzalém jej odmítl a pracuje na jeho smrti.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 21. srpna 2019 Zamyšlení