<< >>

V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval. Efezským 5‚21–25

Jen Kristova milost může udělat z manželství to, čím podle jeho vůle má být – prostředkem ke štěstí a k rozvoji lidstva. Pozemské rodiny mohou svou jednotou, pokojem a láskou představovat nebeskou rodinu.
Stejně jako v době Krista je možné dnes pozorovat už jen žalostný odlesk původního nebeského ideálu posvátného svazku. Kristovo evangelium ale nabízí útěchu i těm, kteří prožili zklamání tam, kde čekali upřímné přátelství a radost. Jejich bolest a trpký úděl může zmírnit trpělivost a laskavost, které i jim jako dar nabízí Duch svatý. Srdce, v němž přebývá Ježíš, je naplněno a uspokojeno jeho láskou. Díky tomu ho pak nesžírá touha poutat na sebe pozornost jiných.
Když se člověk odevzdá Stvořiteli, může Boží moudrost vykonat to, na co ta lidská nestačí. Ježíšova láska dokáže spojit dvě srdce, která se navzájem odcizila a ochladla, něčím pevnějším a trvalejším, než jsou pozemská pouta – jsou to zlatá pouta lásky, která odolá i v té nejsilnější zkoušce pokušení. (MB 65)

Bože, odevzdávám Ti mé manželství a prosím, abys v něm vykonal to, co my dva sami nezvládneme.

Bože, prosím Tě o moudrost... 23. října 2017 Zamyšlení