<< >>

Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat: „Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho; ale on zmizel jejich zrakům. (Lukáš 24,28–31)

Jídla jsou v Bibli důležitá. Událostmi k zapamatování bylo nasycení čtyř a pěti tisíc, podobně jako poslední večeře. Na tomto místě je však třeba, abychom se vrátili k prvnímu jídlu, které je v Písmu popsané: „Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi,“ aby zakryli svoji nahotu (Genesis 3,6.7).
A tak mě napadlo, že biblické poselství je vlastně příběhem dvou jídel, která lidem otevřela oči. První z nich změnilo tvář celé země. S tímto jídlem přišel hřích, smrt a další trápení, které poznamenaly dějiny světa, jenž se vykolejil ze své dráhy a nastoupil cestu sebezničení. Toto jídlo bylo současně i prvním z dlouhého seznamu pokusů vyřešit problémy způsobené hříchem lidským přičiněním. Jsou odrazem přístupu člověka ke spáse a záchraně. V pozadí všech těchto snah se nachází představa, že lidské bytosti dokážou tento problém vyřešit. Na přikrytí své nahoty použijeme fíkové listy. Pokud to nebude stačit, pak se pokusíme ovládnout síly temnoty. V důsledku tohoto uvažování pak vznikla představa Mesiáše velmi pozemského typu.
Druhé jídlo ukončilo všechny tyto sebestředné spekulace. Tentokrát se oči otevřely dokořán vůči Božímu řešení problémů, jež se dostavily po prvním jídle.
Když se oči těchto dvou učedníků otevřely, mohli v pravém světle spatřit smysl Kristovy smrti a jeho tak důležitého vzkříšení. Jasně pochopili, že prokletí hříchu bylo překonáno, že smrt samotná utrpěla osudný úder a že na obzoru se rýsují nové možnosti.
Ježíš žije! Ne jako Jairova dcera, syn vdovy z Naim nebo jako vzkříšený Lazar. Ti byli opět vystaveni smrti. Ježíš je tím, kdo prošel smrtí a vyšel z ní jako vítěz.
Oči učedníků se otevřely. Díky vzkříšenému Pánu nabylo všechno nového významu. A tyto nové oči jsou nabízeny také vám a mně.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 5. listopadu 2019 Zamyšlení