<< >>

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.“ (Jan 3,3–6)

Ježíš věděl, co je v Nikodémově srdci. A věděl také, co tento bohatý farizejský vůdce potřebuje.
Nikodém se potřeboval znovu narodit, narodit se shůry. Nestačí pouze narodit se jako dítě Abrahamovo do lidu smlouvy Izraele. Nikodém potřeboval něco víc.
Čtvrté evangelium se zde zabývá tématem, jež bylo poprvé zmíněno v Janovi 1,12.13, kde čteme: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.“
Mnozí si v současnosti myslí, že všichni lidé jsou automaticky Božími dětmi – že Bůh je Otcem každého člověka. Tak to není. Bůh může být sice Stvořitelem každého člověka, to ale neznamená, že je také Otcem všech.
Bible se v tomto bodě vyjadřuje zcela jasně. K Boží rodině patří pouze ti, kdo se narodili z Ducha a reagovali vírou. Mohli se narodit jako židé, katolíci, adventisté nebo baptisté, to z nich ale nedělá součást Boží rodiny.
A právě to vysvětluje Ježíš Nikodémovi. Nikodém potřebuje dvojí křest – jak vodou, tak Duchem, aby se mohl narodit shůry a stát se součástí Božího království.
Tento dvojí křest ale dostává církev do problémů. Všichni členové církve byli pokřtěni křtem vodou. To je ale pouze polovina toho, co potřebují. A navíc je to ta menší polovina. Důležitější je, že musí mít nové srdce a zmocnění pro život podobný Kristu prostřednictvím křtu Duchem svatým.
Problémem je, že se v církvi vyskytuje mnoho „vodních“ členů. Patří do církve, ale ne do Boží rodiny na nebi. A právě od této „vodní“ skupiny přichází rozkol, pomluvy a problémy všeho druhu, které se projevují ve viditelné církvi.

Pane, pomoz mi, abych zatoužil posunout se od vody k Duchu. Právě teď potřebuji Tvoji pomoc.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. března 2019 Zamyšlení